Projekty obcí v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

23. 3. 2010 Zpravodaj MZe 1/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova (dále jen "PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007–2013 svým rozpočtem cca 94 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru. V rámci PRV je podporována konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Cílem PRV je také zvýšení kvality života na venkově a ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Tyto cíle jsou naplňovány především prostřednictvím Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj, občanské vybavení a služby a prostřednictvím Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Podrobné informace k jednotlivým podporám – opatřením jsou k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz nebo www.szif.cz, a to v podobě dokumentu "Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013".

Tato opatření byla přijímána ve třech kolech příjmu, přičemž poslední proběhlo v říjnu 2009. V současné doby jsou dokončovány administrativní procesy a výsledky a podpořené projekty by měly být zveřejněny na přelomu února a března 2010.

Hlavní změny

V rámci vyhodnocování programu došlo k některým změnám v Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a v Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Za nejvýznamnější změnu v těchto opatřeních Programu rozvoje venkova lze považovat změnu administrativních postupů, které umožňují obcím spolufinancovat projekty z prostředků krajských rozpočtů, tj. využít na 10 % způsobilých výdajů projektu, které mají být kryty z vlastních zdrojů žadatele, dotaci kraje, pokud ji poskytne. Tyto změny se týkají projektů podávaných v 8. kole příjmu žádostí o dotaci, které proběhlo v říjnu 2009, a taktéž projektů, které byly zaregistrovány podle dřívějších znění Pravidel, ale nebyly dosud proplaceny a nebyla jim ukončena administrace.

Mezi další změny platné od 8. kolo příjmu žádostí o dotaci patří rozšíření výčtu výdajů, které nejsou způsobilé pro spolufinancování, o bankovní poplatky, úroky z půjček, úroky z úvěru a od 6. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova je to taktéž DPH vynaložené veřejnoprávními subjekty, tedy obcemi a svazky obcí, a to bez rozdílu, zda se jedná o plátce či neplátce DPH.

Aktualizována byla také regionální preferenční kritéria, jejich prostřednictvím si jednotlivé regiony soudržnosti NUTS 2 stanovují své priority. Novinkou je také možnost podání žádosti o dotaci elektronickou formou.

Nejčastější chyby žadatelů

Mezi nejčastější chyby žadatelů patří neúplnost povinných příloh, nepravomocnost stavebních povolení, pozdě podané žádosti o proplacení a chyby ve výběrových řízeních. S ohledem na častý výskyt těchto chyb došlo ke zmírnění sankcí v Pravidlech pro žadatele u pozdě podaných žádostí o proplacení.

V případě, kdy žadatel předloží žádost o proplacení do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy mu vypršela lhůta k podání žádosti o proplacení, ke které se zavázal v Dohodě o poskytnutí dotace, činí výše sankce 10 % částky dotace. V případě delšího prodlení bude udělena sankce ve výši 50 % částky dotace. Žádost o proplacení však musí být zároveň předložena nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody, v případě leasingu se tato lhůta prodlužuje až na 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

V případě, kdy Žádost o proplacení nebude předložena nejpozději v termínu stanoveném v Dohodě o poskytnutí dotace, odešle Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu příjemci dotace oznámení o nedodržení termínu předložení Žádosti o proplacení a o stanovených sankcích, a to v pracovní den následující po v Dohodě o poskytnutí dotace stanoveném termínu předložení Žádosti o proplacení.

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Předmětem tohoto opatření je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií uvedených v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty program rozvoje venkova ČR 2007–2013 pro Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Opatření III.2.1 se dále dělí na 2 podopatření:

  • III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
  • III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Opatřením jsou podporovány investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod) a ostatní technické infrastruktury. Dále je podporováno budování a obnova místních komunikací (dopravní infrastruktura), zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství a pořízení územně plánovací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že v tomto podopatření v předchozích kolech příjmu žádostí docházelo k velkým převisům žádostí, jak je možné vidět i na níže uvedeném grafu 1, bylo navrženo, že nebudou podporovány rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. Prioritou tohoto záměru zůstává nová výstavba.

Graf č. 1. Přehled zaregistrovaných a schválených projektů v podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013
Graf č. 1. Přehled zaregistrovaných a schválených projektů v podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Toto podopatření je prioritně zaměřené na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu. V tomto podopatření nedošlo k žádným zásadním změnám, kromě již výše uvedených společných změn. Jedná se tedy o elektronické podávání žádostí, DPH a aktualizaci regionálních preferenčních kritérií.

Graf č. 2. Přehled zaregistrovaných a schválených projektů v podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013
Graf č. 2. Přehled zaregistrovaných a schválených projektů v podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

Opatření III. 2. 2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo kulturních památek, již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu – ubytování, kongresové využití, muzea), památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Pokud evidovaná památka slouží jako objekt občanské vybavenosti (např. pošta, škola, radnice), bude podpořena v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Graf č. 3. Přehled zaregistrovaných a schválených projektů v Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013
Graf č. 3. Přehled zaregistrovaných a schválených projektů v Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

I zde je z grafu 3 patrné, že počet zaregistrovaných projektů stále stoupá, z čehož můžeme vyvodit, že obliba Programu rozvoje venkova ČR roste a obce si uvědomují, že tento Program pro ně představuje jedinečný finanční zdroj, ze kterého mohou získat investiční prostředky.

Závěrem

Bohužel zájem žadatelů především v Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby výrazně převyšuje alokované finanční prostředky a i přes masivní překročení závazků v obou kolech příjmu žádostí je procento úspěšnosti velmi nízké. V tomto opatření jsou rámcově k dispozici na zavázkování dvě průměrné roční alokace. Vzhledem k převisu finančních požadavků nad zdroji si projekty konkurují a o konečném úspěchu rozhoduje nejen technické řešení, ale také finanční udržitelnost a ekonomická návratnost investic.

U opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je procento úspěšnosti výrazně vyšší a v průběh čerpání alokace pozvolnější, zde jsou k dispozici přibližně čtyři průměrné roční alokace.