Program rozvoje venkova

17. 6. 2010 Zpravodaj MZe 3/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Letní 10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 proběhne v termínu od 14. června a do 30. června 2010.

V tomto kole mohou žadatelé předkládat Žádosti o dotaci na projekty v opatření:

  • I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (s finanční alokací cca 519 mil. Kč),
  • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (s finanční alokací cca 53 mil. Kč),
  • III.1.3 Podpora cestovního ruchu (s finanční alokací cca 337 mil. Kč),
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (s finanční alokací cca 49 mil. Kč).

Pro 10. kolo příjmu žádostí byly provedeny některé změny podmínek pro poskytnutí dotace, a to jak na obecné úrovni – platné pro všechna opatření, tak na úrovni specifické, tedy podmínek určených pro jednotlivá opatření.

K obecným změnám došlo především s cílem zjednodušovat administrativní postupy. Pro všechny žádosti v administraci byla zkrácena lhůta pro vyjádření SZIF ke hlášení změny projektu z 60ti na 30 dnů. Společné je také předkládání žádosti o dotaci pouze v elektronické formě a možnost jejího zaslání přes Portál farmáře. Zrušena byla povinnost žadatelů prokazovat splnění finančního zdraví podniku, což bylo v minulosti jednou ze základních podmínek pro vstup do opatření nebo pro možnost získání vyšší částky dotace. V návaznosti na výhrady Evropské komise, které se týkají omezení způsobilých výdajů na národní úrovni, byly nahrazeny některé doposud užívané pojmy jako "způsobilé výdaje" pojmem "výdaje, na které může být poskytnuta dotace", "nezpůsobilé výdaje" pak pojmem "výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace". Tato formální změna bude zohledněna i ve všech formulářích předkládaných žadatelem na RO SZIF.

Podpora cestovního ruchu

Opatření III.1.3 – Podpora cestovního ruchu je v obecném pojetí zaměřeno na agroturistiku, prioritně na výstavbu malokapacitních ubytovacích zařízení, půjčoven sportovních potřeb a sportovních zařízení, a dále na budování a obnovu turistických stezek, vše v obcích do 2000 obyvatel. Novinkou pro 10. kolo je u záměru týkajícího se budování stezek rozšíření podporovaných výdajů o tištěné materiály propagující výstupy projektu. V rámci ubytovacích zařízení je nově možné podpořit i výdaje na pořízení základních wellness aktivit.

Současně bylo zařazeno nové preferenční kritérium hodnotící tzv. komplexní charakter projektu. Toto kritérium má pro Program rozvoje venkova největší přínos, neboť žadatele směruje k využití a kombinování celého komplexu realizovaných činností tak, aby poskytly co největší záruku udržitelnosti projektu a zároveň přispěly ke zvýšení atraktivity regionu.

Nově jsou také zvýhodňováni ti žadatelé, kteří jsou zároveň zemědělskými podnikateli s minimálně dvouletou historií. Větší podporu získají žadatelé realizující prodej ze dvora, a navíc bude získání bodového ohodnocení umožněno i těm žadatelům, kteří se zaváží, že podmínky udělení bodů splní až k podání Žádosti o proplacení.

S cílem eliminace účelového vstupu do režimu ekologického zemědělství byly sníženy body u kritéria zvýhodňujícího ekologické zemědělství a podobně to bylo provedeno i u bodů za vytvořená pracovní místa, kde se v současnosti objevuje významný problém s udržitelností závazku.

Změny v Pravidlech IV.1.2 upřesňují některé formulace, zejména zmírnění sankcí v návaznosti na úpravu podmínek pro opatření osy I a III. V opatření IV.2.1 došlo k úpravě některých kódů způsobilých výdajů a k výrazným změnám preferenčních kritérií.

Znalost pravidel

I když byly provedeny spíše formální změny podmínek pro poskytnutí dotace, proces podání žádosti o dotaci až po realizaci projektu je stále administrativně náročný a žadatelé by tomuto aspektu měli věnovat nemalou pozornost, aby nedocházelo ke zbytečným pochybením.

Především je důležité si pečlivě prostudovat Pravidla a Dohodu o poskytnutí dotace a dodržovat podmínky a povinnosti z ní plynoucí. Toto se týká hlavně závazků, které navazují na preferenční kritéria. Řada projektů je také zbytečně ukončena za nedodržení stanovených termínů a žadatelé by si proto měli hlídat termíny a nezmeškat datum předložení žádosti o proplacení.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 pro 10. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství (rubrika Dotace, podrubrika Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013/příslušná osa/příslušné opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Program rozvoje venkova. Případné nejasnosti mohou také žadatelé konzultovat s regionálními odbory Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ing. Barbora Lindová