Projekty spolupráce místních akčních skupin

17. 6. 2010 Zpravodaj MZe 3/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Projekty spolupráce místních akčních skupinProgram rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, přispívá významným způsobem také na provoz, činnosti a projekty místních akčních skupin (MAS) pracujících metodou Leader.

Přístupu Leader je věnována celá IV. Osa Programu rozvoje venkova s alokací cca 5,1 mld. Kč.

Opatření IV. osy:

  • IV.1.1 – Místní akční skupina
  • IV.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 – Realizace projektů spolupráce

Místní akční skupiny jsou nestátní neziskové organizace, které povzbuzují rozvojový potenciál svého území. Při realizaci Strategického plánu Leader (SPL) uplatňují partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), podílí se na vytváření sítí místních partnerství a preferují inovativní přístupy. Celkem 112 MAS je vybráno k podpoře z Opatření IV.1.1. Těmto MAS je poskytována přímá dotace na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL a žadatelům z území těchto MAS je poskytována dotace na projekty sloužící k naplňování SPL.

Projekty spolupráce

Projektům spolupráce mezi místními akčními skupinami je věnováno Opatření IV.2.1 – Realizace projektů spolupráce s alokací cca 450 mil. Kč. Žádat o podporu z tohoto Opatření mohou jak MAS vybrané v rámci Opatření IV.1.1., tak MAS, které k podpoře z Opatření IV.1.1. vybrány nebyly. Dotace je poskytována na projekty národní i mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit vzájemnou spolupráci mezi územími místních akčních skupin v rámci České republiky, členských států EU a jiných skupin na území třetích zemí. Při realizaci společných projektů si místní akční skupiny vyměňují svá know-how, vnášejí do projektů svou identitu a různé zkušenosti a tím obohacují výslednou realizaci o další přidanou hodnotu.

Projekty pro Opatření IV.2.1. byly přijímány již ve třech kolech, a to v rámci 5., 7. a 8. kola příjmu Žádostí o dotaci (viz tabulka).

Přehled zaregistrovaných a schválených projektů v Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
  Zaregistrované projekty Schválené projekty
5. kolo 18 11
7. kolo 17 17
8. kolo 29 26

Celkem bylo zaregistrováno 64 projektů s požadavkem na spolufinancování 216,5 mil. Kč. Schváleno bylo 54 projektů ve výši 181 mil. Kč, čímž byly naplněny alokace let 2007, 2008 a 2009 (zaměření projektů viz graf). Na spolupráci se zahraničními místními akčními skupinami je zaměřeno 5 schválených projektů, zbylých 49 projektů se týká národní spolupráce. Do projektů spolupráce se již zapojilo 77 různých místních akčních skupin z České republiky, 14 z nich nebylo vybráno k podpoře z Opatření IV.1.1.

Témat určených pro projekty spolupráce je široká škála a v rámci jednoho projektu je možné kombinovat až tři témata. Možnost kombinace nevyužily pouze 4 ze všech schválených projektů. Dvě témata kombinuje 31 projektů a 19 projektů kombinuje své zaměření ze tří různých témat. Přehled využití jednotlivých témat uvádí následující graf.

Zaměření schválených projektů spolupráce
Graf: Zaměření schválených projektů spolupráce

Hlavní změny

Dne 14. května 2010 bylo Ministerstvem zemědělství vyhlášeno 10. kolo příjmu Žádostí o dotaci z PRV. Ve dnech 14. až 30. června 2010 budou pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu přijímat k registraci mimo jiné i projekty pro Opatření IV.2.1 – Realizace projektů spolupráce. Předpokládaná alokace na toto opatření a kolo příjmu je 49 mil. Kč.

Za nejvýznamnější změnu pro toto Opatření lze považovat snížení minimálního procentního podílu hlavního opatření ze 75 % na 50 % z celkové částky na realizaci projektů spolupráce. Na základě zkušeností z administrace byla aktualizována preferenční kritéria, tak aby lépe odrážela priority stanovené pro projekty spolupráce a byly upřesněny a doplněny některé kódy výdajů, na které je možné získat dotaci.

Podrobné informace k Opatření IV.2.1. jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství nebo SZIF, a to v podobě dokumentu "Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013".

Ing. Lucie Krumpholcová