Čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO)

5. 11. 2010 Zpravodaj MZe 4/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí předložilo vládě České republiky materiál s názvem "Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod". Vláda tento materiál schválila Usnesením vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 575.

Při přípravě tohoto materiálu bylo postupováno podobně jako při předchozích zprávách. Primárně byl zjišťován aktuální stav pomocí dotazníkového šetření a dále se využilo podnětů od krajů a statutárních zástupců aglomerací, kteří reagovali na upozornění na povinnost plnit požadavky vyplývající ze směrnice rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod (dále jen Směrnice).

V České republice je k 31. 1. 2010 evidováno 633 aglomerací nad 2000 EO, kterých se tato směrnice bezprostředně dotýká a mají povinnost požadavky vyplývající ze Směrnice plnit do konce roku 2010. Zde je nutno uvést, že aglomerace nerovná se obec (město), ale aglomerací může být pouze část obce, stejně jako ji může tvořit společně více obcí nebo obec (město) může mít ve svém katastru aglomerací víc. Kromě výše uvedené směrnice se aglomerací (obcí) týká především Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 229/2007 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen Nařízení). Toto nařízení transponovalo mimo jiné i Směrnici do národní legislativy.

Přípustné znečištění

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod uvedené v nařízení jsou v některých případech přísnější než Směrnice a to především z důvodů, že nařízení vlády přijatá před vstupem ČR do EU byla již tehdy přísnější než Směrnice. Nařízením se transponovala také některá ustanovení Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES), kde je jasně mimo jiné uvedeno, že "Zavedením této směrnice má být dosaženo přinejmenším stejného stupně ochrany vod, jaký je zajištěn určitými předchozími předpisy…". Při porušení tohoto základního požadavku Rámcové směrnice by ČR by hrozil infringement ze strany Evropské komise. V této souvislosti je třeba uvést, že vládě předkládaný materiál sledoval aglomerace z hlediska plnění Nařízení, protože aglomerace (obce) musí plnit limity stanovené Nařízením.

V rámci schváleného materiálu jsou Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí považovány za "vyřešené" ty aglomerace (tj. aglomerace, které splňují požadavky na čištění městských odpadních vod), u kterých je ČOV dostatečně kapacitní a plní požadavky nařízení a procento napojení na kanalizaci je větší nebo rovno 85. V případě, že v aglomeraci s vyhovující ČOV je procento napojení na kanalizaci menší než 85, ale připojení dalších obyvatel není v současné době ekonomicky efektivní, může být i tato aglomerace považována za "vyřešenou".

Zbývá k dořešení

Z výsledků šetření lze odvodit, že nezbytné celkové náklady z hlediska plnění požadavků na čištění městských odpadních vod na dořešení 192 aglomerací, které jsou evidovány jako ne zcela vyřešené jsou 29,5 mld. Kč. Z toho v 52 případech je potřeba dořešit současně ČOV a kanalizaci, v 79 aglomeracích zbývá dořešit ČOV a v 61 aglomeracích je nutné dořešit kanalizaci. Zde je nutné podotknout, že více než třetina těchto nákladů je uvažována na vyřešení ÚČOV Hlavního města Prahy.

Z toho je evidováno 11 problematických aglomerací, ve kterých podle zjištění nebyla k 31. 1. 2010 zajištěná dostatečná investorská příprava , tj. na akci nebylo vydáno územní rozhodnutí a nebylo požádáno o dotaci. Odhadované náklady na základě provedeného šetření v těchto 11 problematických aglomeracích jsou přibližně ve výši jedné miliardy korun. V těchto 11 aglomeracích je produkováno znečištění odpovídající cca: 61 tis. E.O., což představuje 0,6 % z cca 9,8 mil. EO v ČR, kterých se týká povinnost zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod do konce roku 2010. V této souvislosti je nutné uvést, že ve většině těchto aglomeracích již existuje určitý stupeň likvidace odpadních vod tzn. nejedná se o aglomerace, které živelně vypouští všechny produkované odpadní vody do životního prostředí.

Závěrem

Na závěr je důležité zmínit, že výše uvedené Usnesení vlády ukládá ministrům MŽP a MZe zajistit urychlení realizace akcí v rámci dotačních programů v jejich gesci.

Definice aglomerace

Hranici aglomerace určují hranice současně zastavěných a zastavitelných území, ve kterých je odpadní voda z hlediska nákladů efektivně shromažditelná. Pokud jsou dvě nebo více těchto území tak blízko, že z hlediska nákladové efektivnosti je výhodnější společné řešení, může z nich být stanovena jediná aglomerace. Hranice aglomerace není závislá na hranici správního území obce, na počtu současně zastavěných a zastavitelných území obce a na technickém řešení čištění shromažďovaných odpadních vod. Hranice dané aglomerace musí být stanoveny případ od případu.

Tab.: Přehled počtu aglomerací ČR podle stavu plnění nařízení vlády k 31. 1. 2010
Aglomerace Počet aglomerací 2010 Počet "vyřešených" aglomerací Počet aglomerací, které je nutno dořešit
Počet aglomerací v realizaci Počet aglomerací, které nemají zahájenou realizaci
> 10 000 EO 156 100 10 46
2000–10 000 EO 477 280 51 146
Celkem 633 380 61 192

Zdroj: MZe, Usnesení vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 575

Ekvivalentní obyvatel

je uměle zavedená jednotka, měrné číslo pro stupeň znečištění odpadních vod. Jako základ je znečištěná voda v množství 150 l/den, kterou způsobí jeden obyvatel a její znečištění v množství 60 g BSK5/den. BSK5 je biochemická spotřeba kyslíku za pět dní. Pokud známe u zdroje znečištění celkovou produkci BSK5, potom spočítáme počet ekvivalentních obyvatel (EO) vydělením 60 g. U ostatních případů se počet EO odhaduje a u komunálních zdrojů se používají různé druhy výpočtů. Poměr bydlících obyvatel OO a EO bývá 0,85 u sídel s 2000 bydlícími obyvateli a 0,77 u sídel s 1000 obyvateli. U větších aglomerací se do výpočtů zahrnuje také průmyslová produkce znečištění.

Ing. Jan Žák