Pražské setkání zástupců zemí V4 pro oblast veřejné správy

18. 2. 2016 OF 1/2016 Reforma veřejné správy

Vzhledem k tomu, že Česká republika od 1. července 2015 do 30. června 2016 předsedá zemím Visegradské skupiny, konalo se ještě před koncem roku 2015 v Praze setkání zástupců Slovenska, Polska a Maďarska pro oblast veřejné správy.

Pražské setkání zástupců zemí V4 pro oblast veřejné správy
Pražské setkání zástupců zemí V4 pro oblast veřejné správy

Setkání iniciovalo české Ministerstvo vnitra, nejen ve snaze navázat na předešlé úspěšné setkání v Bratislavě, ale především proto, aby mezi aktéry jednotlivých zemí mohla proběhnout výměna zkušeností, poznatků a informací o současném stavu a aktivitách ve veřejné správě.

Na konferenci byli pozváni vrcholní představitelé státní správy odpovědní za veřejnou správu z ostatních zemí V4 a další významní hosté. Jednání bylo rozloženo do dvou dnů a tří tematických bloků. V prvním dni se projednávala tématika strategií ve veřejné správě a elektronizace veřejné správy. Druhý den patřil kvalitě ve veřejné správě. Ke každému tématu slyšeli účastníci 5–6 prezentací, které byly na konci každého tematického bloku doprovázeny živou diskusí.

V první kongresový den byla projednávána témata v bloku Strategie ve veřejné správě, kterou otevřela svou prezentací na téma „Budoucí rozvoj veřejné správy v České republice“, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, Jana Vildumetzová. Ve své prezentaci nejdříve zmínila aspekty smíšeného modelu veřejné správy v České republice, ze kterého se odvíjí řada problému, jako je např. několik druhů členění státu. Věnovala se rovněž i snaze o zvyšování kvality a komfortu občana při kontaktu s veřejnou správou, kde je jedním z cílů rozvolňování místní příslušnosti, aby si občané mohli vyřizovat své věci bez ohledu na místo trvalého pobytu. Zmíněn byl i koncept meziobecní spolupráce, který rozvíjí Svaz měst a obcí.

V následných prezentacích zaujal pan Matúš Šesták, ředitel odboru metodologického a analytického, ze sekce veřejné správy z Ministerstva vnitra Slovenské republiky, popisem fungování tzv. „One-Stop-Shops“, což jsou slovenská kontaktní místa veřejné správy. Slovensko jde cestou koncentrace přepážkových částí úřadů do jednoho místa vždy v rámci okresu.

Posilováním kontaktních pracovišť se vydalo i Maďarsko, které se snaží budovat síť jakýchsi „vládních okének“, která jsou umístěna na významných místech koncentrace lidí, jako jsou např. nádraží. Tento koncept představil pan Róbert Gulyás, ředitel odboru informačních technologií, z maďarského Úřadu premiéra. Tato „vládní okénka“ chce Maďarsko nadále rozšiřovat a počítá s integrací agend, které budou tyto „pobočky státu“ vykonávat, v některých je již dnes možné vyřídit údajně na 400 agend.

V rámci tohoto bloku vystoupil také náměstek ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký, který představil účastníkům konference novinku v rámci řízení lidských zdrojů ve státní správě, kterou je služební hodnocení úředníků, to se bude poprvé aplikovat v roce 2016. Všechny čtyři země se vzhledem k technickému vývoji snaží posilovat elektronizaci veřejné správy. Jedním z aspektů je rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro datové toky, ale také rozšiřování možností vyřizování agend občany elektronicky. Podle jednotlivých prezentací se občané jednotlivých zemí dočkají na řady nových opatření.

Následující den patřil tematice s názvem Kvalita ve veřejné správě. Jednotlivé prezentace se věnovaly tématu kvality ve svých zemích, převládající metodou kvality, která je v zastoupených zemích aplikována, je metoda CAF. Nicméně i přes mezinárodní metody řízení kvality lze kvalitu ve veřejné správě pojímat šířeji. Jedná se například o přívětivost úředníků, naplňování strategických plánů, jednání úředníků či dostupnost jednotlivých služeb např. elektronickou cestou.

V tomto ohledu velmi zaujal příspěvek pana Andrzeje Trzesiara, ředitele odboru rozvoje lidských zdrojů z Ministerstva vnitra a správy z Polska o provádění a řízení jakosti, ve kterém zaujaly zejména myšlenky školení místních samospráv a „quality management“ v Polsku, který může být inspirativní i pro Českou republiku. V Polsku se vytvořil akreditovaný systém vzdělávání vrcholných představitelů samospráv, který se stal velmi oblíbený a přispěl ke zkvalitňování lidských zdrojů ve veřejné správě.

Závěrečná fotografie účastníků
Závěrečná fotografie účastníků

Všechny země mají podobný historický vývoj v druhé polovině 20. století, ale v období posledních 25 let se v oblasti veřejné správy vydaly jednotlivé země částečně i odlišnou cestou. Proto řadu věcí nelze vzájemně jednoznačně porovnávat, ale velká část problémů je společná. Celé setkání se neslo ve velmi příjemné atmosféře, doprovázené zajímavou a inspirativní diskusí, účastníci setkání hodnotili velmi pozitivně a vyjádřili naději na další obdobná setkání, kde je možné se vzájemně poučit, vyměnit si zkušenosti a inspirovat se.

Mgr. Ing. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR