Přívětivost úřadů samospráv

31. 10. 2016 OF 4/2016 Reforma veřejné správy

Ministerstvo vnitra má jasný zájem na podpoře kvalitních služeb poskytovaných institucemi veřejné správy v území. Tento zájem je v současné době deklarován prostřednictvím několika aktivit, které se resort snaží prosazovat.

Další aktivity, které by měly podpoře kvality práce místních a městských úřadů dále napomoci, jsou v současné době plánovány a měly by následovat po představení metodického doporučení ministerstva vnitra k rozšiřování kvality na úřadech samosprávy, které bude zpracováno do konce roku 2016.

Přívětivý úřad

První aktivitou, která je v současné době realizována na podporu kvality práce úřadů, je hodnocení s názvem Přívětivý úřad. Na jaře roku 2016 bylo zasláno dotazníkové šetření na všechny obce s rozšířenou působností v ČR, které obsahovalo na 40 různých kritérií, z oblasti komunikace úřadů, transparentnosti a otevřenosti.

Konkrétně mezi kritérii byl např. rozsah otevírací doby, existence objednávkových systémů na vybrané agendy, zveřejňování konkrétních dokumentů, aktivita úřadu na webových stránkách, sociálních sítích nebo např. existence mobilní aplikace. Zajímali jsme se ovšem i o čistě provozní věci ve vztahu k občanům, jako je například existence veřejně dostupné toalety nebo přebalovací pult.

Do uvedeného dotazníkového šetření se celkem zapojilo na 190 úřadů ze všech 227 úřadů obcí s rozšířenou působností a Městských částí hlavního města Prahy. Výsledky tohoto anketního šetření se Ministerstvo vnitra snažilo kvůli jejich lepší validitě ověřit v praxi. Vyhodnocením všech získaných dat bylo sestaveno pořadí tří nejúspěšnějších úřadů v jednotlivých krajích. V rámci vyhodnocení pořadí za celou Českou republiku se na zlaté příčce umístila radnice v Liberci. Cílem samozřejmě nebylo pouze vyhodnotit nejpřívětivější úřady, ale zejména nastavit určitý motivační systém pro zlepšování kvality úřadů veřejné správy.

Pro oceněné úřady je získaný diplom a samolepka na dveře úřadu velkým závazkem, především vůči občanům. Zavazuje to úřad k dodržování dosaženého standardu a k dalšímu zlepšování služeb. Pro okolní úřady je ocenění svého souseda motivačním prvkem pro zlepšení vlastní práce.

Příklady dobré praxe

Abychom usnadnili cestu úřadům, které se chtějí zlepšovat, vydalo Ministerstvo vnitra sbírku vybraných příkladů dobré praxe, ze které právě další úřady mohou čerpat inspiraci pro modernizaci úřadů.

Veškeré další informace o Přívětivém úřadu 2016 jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra. Tento první ročník hodnocení přívětivosti úřadů byl zaměřen právě na obce ORP z toho důvodu, že občané právě zde nejčastěji přicházejí do kontaktu s územními orgány veřejné správy.

Pro podzim letošního roku počítáme s rozšířením Přívětivého úřadu i na kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem, samozřejmě s inovovanými hodnotícími kritérii, neboť tyto úřady neposkytují takový rozsah služeb v přenesené působnosti jako ORP. Kritéria budou zaměřena například na dostupnost Czech Pointu, aktuálnost webového portálu, dostupnost internetu pro občany na radnici zdarma, zveřejňování rozpočtů či strategických dokumentů. Pozornost bude rovněž věnována i aktivitám z oblasti zapojení obce do dobrovolných svazků, místních akčních skupin či podpora místního kulturního a společenského života. Věříme, že se zapojí velká část ze 188 obcí s pověřeným úřadem a že do konce roku 2016 budeme moci vyhlásit i vítěznou obec/město i v této kategorii.

Kvalita a řízení úřadů

Dalším krokem, který do konce roku Ministerstvo vnitra připraví je vydání metodického doporučení pro samosprávy v oblasti rozvoje metod kvality. V tomto doporučení nebudou vnímány metody kvality a řízení jako cíl, ale jako volitelný nástroj směřující k cíli, kterým je kvalitnější fungování úřadů samospráv dovnitř a navenek.

Ministerstvo vnitra by nemělo být v pozici „propagátora“ konkrétní metody, ale spíše se snažit o jejich propojování a využívání ke konkrétním praktickým opatřením.

Doporučení se bude věnovat konkrétním oblastem jako např. strategické řízení, vnitřních nastavení procesů či finanční řízení. Cílem je přinést konkrétní informace a podněty. Proto bude metodická příručka doplněna o další dobré příklady z praxe. V navazujících aktivitách by měly být realizovány vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj metod kvality u obcí a další metodicko-podpůrné aktivity.

Ministerstvo vnitra se tedy podpoře kvalitních úřadů bude věnovat i v dalších letech, kdy by postupně intenzita aktivit měla narůstat s tím, že nárůst kvality poskytovaných služeb budou pociťovat především občané měst a obcí.

Mgr. Ing. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR