Zařazování zaměstnanců sociálních odborů do platových tříd

10. 12. 2018 OF 5/2018 Reforma veřejné správy

Odpověď MPSV na otevřený dopis Sdružení tajemníků ministryni práce a sociálních věcí k zařazování zaměstnanců sociálních odborů městských a obecních úřadů do platových tříd.

V minulém ččlánku jsme zveřejnili otevřený dopis Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ ČR) z 31. srpna 2018 ministryni práce a sociálních věcí k zařazování zaměstnanců, zejména odborů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), do platových tříd.

Nežádoucí rozpory

Důvodem pro předmětný dopis byl, vykonávajících sociální nestandardní metodický přístup Ministerstva práce a sociálních věcí k odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků agendy, resp. jejich zařazování do platových tříd. MPSV bez ohledu na dosavadní koncepci vyvážené proporcionality odměňování zaměstnanců úřadů na jednotlivých úsecích výkonu veřejné správy, zejména přenesené působnosti, vyzdvihuje jednu skupinu zaměstnanců oproti ostatním a učinilo tak bez projednání a dokonce i bez alespoň pouhého informování jejich zaměstnavatelů. Narušená rovnováha ve výši odměňování vyvolává nežádoucí rozpory v rámci organizační struktury jednotlivých úřadů, zejména při porovnávání odměňování za vykonávání stejně náročných agend různých odborů úřadů.

Další výtka směřovala k formě komunikace ze strany MPSV v záležitosti zařazování zaměstnanců dle katalogu prací a souvisejícího stanovování platových tarifů, kde MPSV s úřady komunikuje výhradně přes sociální odbory, nikoliv s městy jako zaměstnavateli.

Vyjádření ministerstva

STMOÚ ČR obdrželo 4. října 2018 odpověď na tento dopis, od náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, pro řízení sekce správních činností a sociální politiky Jany Hanzlíkové. MPSV ve své odpovědi nezpochybňuje postavení obcí jako zaměstnavatelů pracovníků sociálních odborů a tajemníků úřadů jako statutárních zástupců zaměstnavatelů dle zákona o obcích, příp. zákona o hlavním městě Praze, a s odkazem na dosavadní praxi, kterou STMOÚ ČR již několikrát kritizovalo, přislíbilo změnu komunikace ve věcech zařazování sociálních pracovníků do platových tříd prostřednictvím tajemníků příslušných úřadů.

MPSV poukázalo i na přesné znění katalogu prací pro zařazování pracovníků OSPOD do 10. a 11. platové třídy (povolání kat. č. 2.10.13 a 2.08.02) a jeho správné interpretace:

„Ze stanoviska MPSV rovněž nevyplývá, že by měli tajemníci úřadu, kteří odpovídají za personální otázky, plošně z pokynu MPSV zařadit všechny sociální pracovníky OSPOD do 11. platové třídy. Naopak se v tomto ohledu Stanovisko odvolává na kompetenci zaměstnavatele, aby každý jednotlivý případ sociálního pracovníka individuálně posoudil a podle toho sám stanovil, do jaké platové třídy bude pracovník zařazen. MPSV je také u OÚ s ORP připravené hradit související výdaje spojené s přeřazením konkrétních sociálních pracovníků OSPOD do 11.  platové třídy ze zvláštní účelové dotace pro obce s rozšířenou působností a hl. město Prahu za výkon agendy SPO.“

STMOÚ ČR jako zástupce tajemníků obecních úřadů toto vyjádření k procesním a komunikačním problémům přivítalo a respektuje jej.

Odpověď paní náměstkyně ministryně se však nijak nezabývá podstatou celé záležitosti, uvedenou na začátku tohoto článku – disproporcí v odměňování odborných úředníků obecních úřadů, vykonávajících stejně časově, pracovně i psychicky náročné práce a agendy. Dochází tak k narušování rovnováhy mezi pracovníky jednotlivých odborů a nabourávání sociálního smíru na městských a obecních úřadech.

Tato problematika bude zástupci územních samosprávných celků otevřena a projednávána na půdě Celostátní komise pro hodnocení prací a tvorbu katalogu prací, s požadavkem změn ve prospěch obnovení rovnováhy mezi náročnými povoláními a sociálního smíru na úřadech.