Příspěvek na výkon státní správy obcí a krajů v roce 2020

10. 12. 2019 OF 5/2019 Ekonomika

Podzimní měsíce bývají spojené u samospráv s přípravou a následně schvalováním rozpočtů měst a obcí na další rok. Jednou z důležitých položek je samozřejmě příspěvek na výkon státní správy. Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2020 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami.

Ministerstvo vnitra České republiky

Pojďme se tedy na ně podívat. Obcím, včetně Prahy, bude v roce 2020 rozdělena částka přibližně 10,9 mld. Kč. Jako již několikátý rok v řadě se celkový objem finančních prostředků na obce a kraje na výkon státní správy zvyšuje, letošní celkový objem se u obcí valorizuje o 4,6 %, u krajů pak dochází k průměrnému zvýšení o téměř 13 %. Toto vyšší navýšení je způsobeno tím, že u krajů, je na základě proběhlé analýzy, daleko nižší hodnota (kolem 55 %) míry krytí nákladů na výkon státní správy než u obcí (ORP 93 %). Stát tak tímto dorovnává určité dluhy vůči krajům z minulosti. Valorizace primárně reaguje na růst inflace i na očekávaný růst mezd ve veřejném sektoru v roce 2020.

Příspěvek pro kraje

U krajů se nastavuje pro rok 2020 nový způsob rozdělení částky mezi jednotlivé kraje. Tento nový způsob vychází z určeného počtu tzv. adekvátních pracovních úvazků, určených na výkon státní správy. Tento adekvátní počet úvazků vychází z velikosti kraje vyjádřeného v počtu obyvatel, přičemž minimální počet zaměstnanců vychází z počtu u nejmenšího, Karlovarského kraje. Tento určený počet úvazků je ovšem odlišný od skutečného počtu úvazků zabývajících se přenesenou působností u jednotlivých krajů, ať už pozitivně, nebo negativně, u některých úřadů dokonce o desítky zaměstnanců. Na takto určený počet zaměstnanců státní správy na krajích byla pro rok určena částka krytí nákladů ve výši 480 tis. Kč. V dalších letech se počítá s dalším navyšováním, tak aby se více přibližovala částce 712 tis. Kč, což je částka vycházející mediánově jako nákladová hodnota na jednoho zaměstnance včetně režijních nákladů na krajském úřadu. Krajům tedy meziročně doputuje navíc přes 170 mil. Kč, celkově více než 1,3 mld. Kč a průměrná míra krytí nákladů na výkon státní správy se navýší na 67,5 %.

Změny v příspěvku pro obce

V případě obcí je celkové navýšení alokace o 4,6 %, neznamená to ovšem, že by došlo k nárůstu částek příspěvku pro jednotlivé obce právě o tuto hodnotu. Navýšení u obcí závisí na celé řadě parametrů, jako je změna počtu obyvatel, rozdíly ve výkonových platbách, či zavedení nových výkonově placených agend. Pro rok 2020 dochází k zavedení výkonové platby za vydání řidičského průkazu. Obce ORP obdrží 115 Kč za jednu nabranou žádost o vydání řidičského průkazu, na který není vázán správní poplatek. Částka za řidičský průkaz je odpovídající částce za nabrání žádosti o vydání občanského průkazu.

Další novinkou pro rok 2020 je částečné výkonové financování matričné agendy. Celková suma alokovaná na matriční agendu, 590 mil. Kč, byla rozdělena na dvě téměř shodné části. První z nich je rozdělována matričním úřadům podle velikosti správního obvodu v počtu obyvatel, tedy shodně jako je to v současné době. Druhá část příspěvku je matrikám přiřazena podle počtu provedených výkonů, za zápis narození je to 690 Kč, zápis manželství nebo partnerství je za 2760 Kč, úmrtí pak za 920 Kč a souhlasné prohlášení o určení otcovství za 209 Kč. Jednotlivé částky vycházejí z ocenění náročnosti jednotlivých úkonů a navýšenou o určité koeficienty na související činnosti. Data o počtu provedených prvozápisů vycházejí z dat ČSÚ, data o souhlasném prohlášení o určení otcovství pak z šetření po matričních úřadech. Brno, Ostrava a Plzeň dostanou příspěvek na matriku pouze za provedené prvozápisy, neboť vzhledem k velikosti měst dochází k velké koncentraci provedených úkonů. Na základě těchto změn dojde k vnitřnímu přerozdělení financí mezi jednotlivé matriční úřady, posíleny budou zejména matriky v ORP, v obcích, kde dochází k četným svatbám, nebo ve městech s porodnicí. Rozdělení financí, tak bude reálněji odpovídat rozdělení činnosti mezi jednotlivé matriky.

Poslední změnou pro obce je změna určení částky na zvláštní postavení u obcí ORP, které mají zákonnou povinnost mít detašované pracoviště. Nově se tento příspěvek odvíjí od počtu zaměstnanců vykonávající přenesenou působnost na detašovaném pracovišti a velikosti správního obvodu vyjádřeného v počtu obyvatel.

Ostatní výkonové složky – občanské průkazy, veřejné opatrovnictví, jednotná kontaktní místa i agenda souhlasných stanovisek při územním plánování zůstávají zachovány i v roce 2020.

Závěrem

Proti nákladům na výkon státní správy je nutné započítávat nejen příspěvek, ale i další příjmy za státní správu, jako jsou například správní poplatky. U výkonových agend se často stává, že obce chtějí uplatnit v průběhu roku úpravy hodnot, to již ovšem není v současné době možné, neboť příspěvek je součást zákona o státním rozpočtu a je již projednáván v Poslanecké sněmovně.

Výši návrhu příspěvku pro jednotlivé obce je možné ověřit v tabulce na webové stránce Ministerstva vnitra

Mgr. Ing. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR