Nová povinnost žadatelů o dotaci z rozpočtu obce – identifikace skutečného majitele

23. 11. 2021 OF 4/2021 Legislativa

Obce a města již od 20. 2. 2015 poskytují dotace či návratné finanční výpomoci na základě právní úpravy zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, známém též jako tzv. malá rozpočtová pravidla (dále jen „ÚzmRoz“).

Robin Mlynář
Robin Mlynář

Do doby nabytí účinnosti nových ustanovení § 10a až 10d ÚzmRoz nebyl proces poskytování dotací upraven, takže nová úprava se jevila a priori jako administrativně náročnější. Stanovila totiž požadavky na obsah žádosti o poskytnutí dotace (§ 10a odst. 3) a zejména zavedla povinnost uzavírat o poskytnutých dotacích veřejnoprávní smlouvu s náležitostmi vymezenými zákonem (§ 10a odst. 5). Zmíněná ustanovení nedoznala od nabytí účinnosti změn a v praxi si na ně již obce zvykly, kdy postupem času (a vlivem školení, auditů či právních rad) se podařilo vymýtit poskytování dotací soukromým subjektům zastřenými smlouvami darovacími, inominátními smlouvami či dokonce bez písemné formy právního jednání.

Nyní již obce v drtivé většině případů postupují při poskytování dotací v souladu se zákonnými pravidly, byť ojediněle se objevují chyby v obsahu veřejnoprávních smluv či chyby ve zveřejňování podle § 10d ÚzmRoz.

Od 1. 6. 2021 ovšem došlo k novelizaci ustanovení § 10a ÚzmRoz, jejíž obsah a vliv na zaběhlý proces poskytování dotací obcemi a městy nyní stručně rozeberu.

Obsah a dopad novely

Nabízí se otázka, proč novelizovat něco, co funguje. V tomto případě je příčinnou evropská legislativa proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu, kterou Česká republika transponovala do českého právního řádu. Výsledkem transpozice je nejen zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nýbrž též zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Právě novela prvého uvedeného zákona, provedená zákonem č. 527/2020 Sb., přinesla po více jak 6 letech změnu ustanovení § 10a ÚzmRoz a to konkrétně jeho odstavce 3 písm. f).

Nejde-li o dotace a návratné finanční výpomoci podle zvláštních zákonů (např. školského zákona), případně podle § 34 odst. 1 (návratná finanční výpomoc poskytnutá zřizovatelem příspěvkové organizaci k dočasnému krytí jejích potřeb), mohou být prostředky poskytnuty jen na základě písemné žádosti. Žádost se podává i v případě vyhlášené programové dotace (§ 10c), avšak pochopitelně v takovém případě žádost neobsahuje účel, na který mají být prostředky poskytnuty, neboť ten plyne přímo z programu vytvořeného poskytovatelem.

Minimální náležitosti žádosti předepisuje § 10a odst. 3 a právě tomto odstavci bylo novelou komplexně přepsáno písm. f), podle kterého doposud platilo, že pokud je žadatel právnickou osobou, obsahuje žádost také identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě a osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu.

Od 1. 6. 2021 zavádí ust. § 10a odst. 3 písm. f) povinnost uvádět v písemné žádosti o dotaci podané právnickou osobou:

  1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
  2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
  3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Jak již bylo naznačeno shora, v souvislosti se vznikem Evidence skutečných majitelů se nyní ukládá žadateli povinnost předložit úplný výpis z této evidence. Pro úplnost si vysvětlíme postupně, co se vlastně po žadatelích právnických osobách požaduje, resp. co by měli poskytovatelé chtít, aby se v rámci podané žádosti objevilo.

Zatímco identifikace osoby zastupující žadatele (právnickou osobu) nečiní potíže ani dnes, neboť jde o statutární orgán, zástupce na základě plné moci apod., okruh dalších požadavků a definovaných osob již může činit potíže a dá se očekávat, že přinejmenším v prvních měsících budou žadatelé podávat neúplné žádosti.

V žádosti o dotaci se totiž podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 uvádí „údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu“.

Evidence skutečných majitelů jako zdroj výpisu

Evidence skutečných majitelů byla zřízena zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a nahradila, respektive navázala na evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb. Evidence skutečných majitelů převzala údaje zapsané podle dřívější právní úpravy. Je vedena v elektronické podobě příslušnými soudy a dostupná na adrese esm.justice.cz

Ačkoliv na první pohled se Evidence skutečných majitelů jeví podobná Obchodnímu rejstříku, právně nejde o veřejný rejstřík ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb. Evidence je elektronicky přístupná zdarma všem prostřednictvím internetu, přičemž tímto způsobem může i veřejnost opatřit potřebný výpis, který lze bez podání žádosti či registrace stáhnout jako soudem podepsaný PDF dokument (podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného soudu, lze konvertovat do fyzické podoby). Částečný výpis platných údajů obsahuje název právnické osoby, identifikační číslo a evidovaného (zapsaného) skutečného majitele.

Samotná evidující osoba a skutečný majitel pak mají přístup i k historickým údajům, tj. údajům vymazaným bez náhrady či nahrazenými. Novelizované znění § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 ÚzmRoz požaduje právě tento typ výpisu, takže pro žadatele, který je právnickou osobou a řádně splnil povinnosti související s evidencí skutečných majitelů, nejde o nikterak složitou proceduru. Znamená to ovšem, že spolu s žádostí o dotaci by měl být přiložen úplný výpis z Evidence skutečných majitelů.

Problém ovšem nastává tehdy, pokud není žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě, kdy přílohu žádosti tvoří elektronický výpis podepsaný kvalifikovaným certifikátem soudu (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). V takovém případě musí žadatel provést autorizovanou konverzi elektronické verze výpisu do fyzické podoby, což je možné prostřednictvím služby CzechPOINTu (viz www.czechpoint.cz/uschovna).

Domnívám se, že v praxi se poskytovatelé spokojí s pouhým výtiskem úplného výpisu, který nemá povahu originálního výpisu, leč pro účely posouzení žádosti žadatele by měl být dostačující. Z prostého výpisu lze totiž zjistit i to, k jakému datu byl pořízen a podepsán, avšak pochopitelně tyto údaje nemusí být pro nemožnost ověřit platnost certifikátu pravdivé.

Územnímu samosprávnému celku, který poskytuje veřejnou finanční podporu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 16 odst. 2 písm. p) umožní ministerstvo získat dálkový přístup do evidence skutečných majitelů, za účelem pořízení úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (tj. údaje, které veřejnost jinak nezíská). V případě pochybností tak bude možné ze strany poskytovatele ověřit historické údaje o skutečném majiteli a pravdivost úplného výpisu, byť stávající znění zákona o evidenci skutečných majitelů předpokládá, že tak bude činěno v souvislosti s výkonem působnosti podle zákona o finanční kontrole.

Pokud bychom měli žádost o poskytnutí dotace vnímat jako žádost, kterou je zahájeno řízení o poskytnutí dotace, jak to ostatně vnímá odborná veřejnost[1], pak platí, že v případě absence některé z náležitostí žádosti či zákonem vyžadované přílohy by měl poskytovatel dotace vyzvat žadatele k doplnění a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu (§ 37 odst. 3 správního řádu). To platí pro dotace poskytované na žádost. V případě programových dotací lze nastavit program tak, že neúplná žádost se ani neposuzuje a žadatel se nevyzve k jejímu doplnění.

Pokud jde o poslední podmínku, tj. uvedení „osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu“, jedná se o právnické osoby, v nichž má žadatel o dotaci, který je právnickou osobou, majetkový podíl. Příspěvková organizace není vůči svému zřizovateli v uvedeném vztahu.

Závěrem je třeba uvést, že podle přechodných ustanovení nové požadavky se použijí na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace zveřejněné nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. již na žádosti podané od 1. 6. 2021.

Závěrečné shrnutí

Cílem tohoto příspěvku bylo poukázat na novelu malých rozpočtových pravidel, která se s účinností od 1. 6. 2021 aplikuje na všechny žádostí o dotace či návratné finanční výpomoci z řad žadatelů – právnických osob. Nově by měl být přílohou žádosti o poskytnutí dotace úplný výpis z Evidence skutečných majitelů, který může evidující subjekt získat prostřednictvím internetu zdarma, avšak pouze v elektronické podobě. Úskalí pak spočívá v tom, že úplný výpis, podepsaný kvalifikovaným certifikátem soudu, by měl být poslán pro zachování certifikátu elektronicky. Jestliže jej bude žadatel přikládat ve fyzické podobě, měl by provést jeho autorizovanou konverzi. Přinejmenším v prvních měsících lze očekávat, že žadatelé si popsané změny nepovšimnou a budou posílat žádosti v podobě, jak byli řadu let zvyklí. Lze jedině doporučit, aby poskytovatelé dotací či návratných finančních výpomocí ve smyslu § 10a ÚzmRoz upozornili žadatele na povinnost připojit k žádosti úplný výpis z Evidence skutečných majitelů, případně přizpůsobili často zveřejňované formuláře žádosti o dotaci.

Poznámky

  1. RIGEL, Filip. BOUŠKA, Michal. MLYNÁŘ, Robin. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075525925. Též SLOVÁČEK, David. Neposkytnutí dotace z územního rozpočtu obce nebo kraje. Právní rozhledy, 2019, č. 12, s. 446–451.

Mgr. Robin Mlynář, advokát, KVB advokátní kancelář, s. r. o.