Úspora pro obce – díky připomínkám SMS ČR by mohl klesnout počet povinných výtisků periodik zasílaných knihovnám

24. 6. 2024 SMS ČR Ostatní

Na základě vypořádání připomínek SMS ČR k novele tiskového zákona by mělo dojít ke snížení počtu výtisků, které vydavatelé periodik územně samosprávných celků – tedy i obecních zpravodajů – musejí povinně odesílat knihovnám.

Sdružení místních samospráv ČR

Dle akceptovaných připomínek SMS ČR by už vydavatelé včetně obcí nemuseli odesílat výtisky knihovně Národního muzea v Praze a ani všem krajským knihovnám, ale pouze místně příslušné krajské knihovně.

Doposud mají vydavatelé periodického tisku povinnost odesílat výtisk každého vydání Ministerstvu kultury a všem krajským a dalším knihovnám, jako je například Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně nebo Parlamentní knihovna. Celkem je odesíláno na náklady vydavatele přes dvacet výtisků každého vydání. Tato povinnost se týká i obcí, které vydávají své tištěné zpravodaje.

„Těší nás, že se na základě našich připomínek podařilo dosáhnout rozumného kompromisu, kdy nedojde k ochuzení knižního fondu sítě tuzemských knihoven, ale obcím se sníží náklady za povinně odesílané výtisky zpravodajů a za poštovné. Pro menší obce to představuje nemalý náklad a také související administrativu. Jen naše členské obce dle dřívějších průzkumů takto ročně vynaloží v součtu přes 5 milionů korun. Zároveň se uleví i knihovnám, kterým alespoň částečně klesne objem ukládaných periodik. Přitom dostupnost obecních periodik, bude díky funkční meziknihovní výpůjční službě zachována,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Ministerstvo kultury, které je předkladatelem novely tiskového zákona, akceptovalo rovněž připomínku SMS ČR, aby se na vydavatele tištěných periodik, která mají rovněž svou elektronickou nezměněnou podobu, pohlíželo jako na vydavatele elektronického média. V budoucnu by v takovém případě mohlo stačit odesílat povinným příjemcům pouze elektronickou verzi, a to do 30 dnů od vydání.

Zda tyto změny začnou skutečně platit v praxi, bude záležet na schválené podobě novely tiskového zákona, která by po připomínkovém řízení měla zamířit k projednání vládou a následně do Poslanecké sněmovny.

SMS ČR považuje obecní zpravodaje za důležitý zdroj informací pro občany i prvek, který podporuje komunitní život v obcích. Od roku 2017 se proto SMS ČR podílí na pořádání soutěže o nejlepší obecní či městský zpravodaj roku a pro obce pořádá i semináře, jak zpravodaje vydávat atraktivní formou.