Daň z nemovitých věcí

8. 7. 2024 Obec a finance Ekonomika

V letošním roce by se měl výnos daně z nemovitých věcí značně zvýšit. Ve snaze konsolidovat státní finance požaduje vláda, aby obce zvýšily základní sazbu této daně o 80 %. Pravděpodobně ne všechny obce tuto daň zvýší, některé mohou růst základní sazby daně kompenzovat snížením koeficientů. Podívejme se, jak je tato daň pro příjmy obcí významná a jak se její výnos v čase měnil.

V roce 2023 daň z nemovitých věcí tvořila 3 % celkových příjmů obcí (bez Prahy) a 4 % se podílela na daňových příjmech. Mezi rokem 2019 a 2023 se objem daně z nemovitých věcí zvedl o 10 %, celkové příjmy obcí o 33 % a daňové příjmy pak o 37 %. Meziroční zvýšení v roce 2023 dosáhlo 1 %, zatímco celkové příjmy se zvedly o 11 % a daňové pak o 14 %. Z toho je patrné, že význam daně z nemovitých věcí se postupně snižoval. Je to dáno především konstrukcí této daně. O jejím výnosu rozhodují fyzické parametry nemovitostí, způsob využívání a růst jejich počtu. Tyto charakteristiky se v čase mění jen velmi pomalu, a tím pádem se pomalu mění i výnos daně.

Význam daně z nemovitých věcí pro rozpočet se v jednotlivých velikostních kategorií liší, stejně jako její výnos v přepočtu na obyvatele. O téměř polovinu výnosu daně z nemovitých věcí (49 %) v loňském roce se zasloužily největší obce. O něco více než čtvrtinou se na celostátním výnosu podílely obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999. Více než desetina výnosu připadla na obce s počtem obyvatel 500–999 a jedna desetina na obce 200–499 obyvatel. Nejmenší obce se podílely 3 %. Patří jim však nejvyšší průměrná částka na obyvatele i nejvyšší prostřední hodnota (medián).

Graf 1. Podíl obcí na výnosu daně z nemovitých věcí podle velikostních skupin (2023)
Graf 1. Podíl obcí na výnosu daně z nemovitých věcí podle velikostních skupin (2023)

V kategorii nejmenších obcí (do 199 obyvatel) představuje daň z nemovitých věcí 8 % jejich celkových daňových příjmů a v ideálních případě by její výnos stačil na financování 17 % kapitálových výdajů. Stejně jako v navazující velikostní kategorii se výnos daně v roce 2023 zvedl nejrychleji, a to o 3 %. V této velikostní kategorii se daň z nemovitých věcí podílela 7 % na daňových příjmech a postačila by na financování 14 % kapitálových výdajů.

V obcích s počtem obyvatel od 200 do 499 tvořila tato daň 4 % daňových příjmů a 12 % kapitálových výdajů. V další velikostní kategorie byl podíl této daně na daňových příjmech 3 % a mohla by financovat 12 % kapitálových příjmů. Meziročně se zvedla o 1 %. Stejný podíl měla daň z nemovitých věcí na daňových příjmech i u největších obcí a postačila by na pokrytí 12 % kapitálových výdajů. Její výnos se meziročně v loňském roce nezměnil. Využití výnosu daně z nemovitých věcí pro účely financování investic má tak větší význam pouze u nejmenších obcí.

Velké obce mají sice nejvyšší podíl na celkovém objemu daně z nemovitých věcí, v přepočtu na obyvatele jsou však na posledním místě. Zdaleka nejvyšší hodnotu mediánu vykázaly loni nemenší obce, a to 1788 Kč na obyvatele. S klesající velikostní kategorií se medián snižuje, a to až na 912 Kč u největších obcí. Vyšší výnos daně z nemovitých věcí u menších obcí ovlivňuje řada faktorů. V prvé řadě je to vyšší podíl nemovitostí pro rekreaci na celkovém objemu nemovitostí. Za tento druh nemovitostí se platí vyšší daň. Ještě vyšší pak platí pro nemovitostní využívané k podnikání.

Graf 2. Medián výnosu daně z nemovitých věcí podle velikostních skupin (Kč na obyvatele)
Graf 2. Medián výnosu daně z nemovitých věcí podle velikostních skupin (Kč na obyvatele)

Medián neboli prostřední hodnota je pro zjištění rozdílů lepší ukazatel než průměr. Rozděluje soubor hodnot na dvě stejně velké části. Jinak řečeno, počet obcí s výnosem daně z nemovitých věcí vyšším, než je hodnota mediánu je stejný jako počet s výnosem této daně s hodnotou nižší, než je medián.

Průměrná hodnota daně z nemovitých věcí v přepočtu na obyvatele se vyznačuje stejným pořadí obcí z hlediska velikostní kategorie jako medián. Jak je vidět z grafu 3, v kategorii obcí s počtem obyvatel od 500 do 999 vykázalo v loňském roce výnos daně z nemovitosti nižší, než je průměr, téměř 70 % z nich. Nad průměr se tak dostalo jen o něco více než 30 % obcí dané kategorie. U obcí s počtem obyvatel 1000 až 4999 mělo podprůměrný výnos daně z nemovitostech věcí v přepočtu na obyvatel 67 % a 33 % pak vykázalo nadprůměrnou hodnotu.

Nejvyrovnanější výnos této daně v přepočtu na obyvatele měly největší obce. Pod průměrem bylo „jen“ 59 % obcí a nad ním pak 41 %. U nejmenších obcích získalo 36 % obcí nadprůměrný výnos daně z nemovitých věcí na hlavu a u navazující velikostní kategorie to bylo o jeden procentní bod méně. To poukazuje na malou vypovídací schopnost ukazatele „průměr“ v tomto případě.

Graf 3. Podíl obcí s podprůměrnou hodnotou výnosu daně z nemovitých věcí na obyvatele podle velikostních skupin
Graf 3. Podíl obcí s podprůměrnou hodnotou výnosu daně z nemovitých věcí na obyvatele podle velikostních skupin

Závěrem

Na závěr se podíváme, jaký je rozptyl hodnot daně z nemovitosti v přepočtu na obyvatele v rámci velikostních kategorií obcí. U nejmenších obcí se v loňském roce pohyboval výnos daně z nemovitých věcí v přepočtu na obyvatele od 171 Kč až po 139 927 Kč (to byla nevyšší dosažená hodnota v loňském roce). U navazující velikostní kategorie to bylo od 216 Kč až po 43 812 Kč. Nejnižší hodnota této daně byla u další kategorie obcí 235 Kč na obyvatel, nejvyšší pak 37 305 Kč. V kategorii obcí s 1000 až 4999 obyvatel bylo rozmezí od 164 Kč do 19 450 Kč. U největších obcí se částka pohybovala od 296 Kč do 6638 Kč.

Mezi 20 obcemi, které v roce 2024 vykázaly nejvyšší výnos daně z nemovitých věcí v přepočtu na obyvatele, jsou 4 nejmenší obce, 8 obcí s počtem obyvatel od 200 do 499, šest obcí s počtem obyvatel od 1500 do 999 a dvě s počtem obyvatel od 1000 do 4999.

V souvislosti se zavedením konsolidačního balíčku se mluvilo o dani z nemovitých věcí často. Je otázkou, proč zvýšení daně z nemovitých věcí vzbudilo tak velký rozruch. Z hlediska daní, které lidé a firmy platí, se jedná o daň, která jejich rozpočet zatěžuje jen málo. Mnohem více lidé a společnosti platí na daně z příjmů či na dani z přidané hodnoty. Daň z nemovitých věcí je však jednou z mála daní, kterou platíme viditelně, platba řady dalších daní je ukrytá buď v ceně zboží a služeb, nebo v příjmu. Navíc proti platbě daně z nemovitých věcí žádný příjmem s ní spojený není.

Růst výnosu daně z nemovitých věcí v navazujících letech ovlivní i skutečnost, že její výsledná sazba se bude odvíjet nejen od základní sazby, kterou stanoví stát, koeficientu velikosti obce a místního koeficientu. Do tohoto souboru přibyde i inflační koeficient. Zavedením inflačního koeficientu výsledná daň ze staveb a pozemků poroste každoročně o výši inflace. Ovšem poté, co se inflace vrátila na úroveň normálu, to bude tak maximálně o 3 % ročně.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF, a. s.