Pozemkové úpravy a jejich finanční zabezpečení do roku 2013

22. 6. 2010 Zpravodaj MZe 2/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Na půdě ministerstva zemědělství aktuálně vznikl "Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013". Tento čtyřletý plán konkrétně rozpracovává koncepci pozemkových úprav a stanovuje priority pro oblast pozemkových úprav.

Na letošní rok je připraveno celkem 2,33 miliard korun na pozemkové úpravy, což představuje zatím rekordní objem peněz.

Je neoddiskutovatelné, že vyjasnění vlastnických vztahů a samozřejmě efektivnější uspořádání vlastnické držby zvyšuje zájem výrazné většiny účastníků řízení, z nichž mimořádný podíl zaujímají obce. Bez jasných vlastnických vztahů není možný rozvoj obce a obecních investic. Na základě schválených návrhů pozemkových úprav se zpřístupňují pozemky vybudováním nových polních cest, realizují se vodohospodářská, protipovodňová a protierozní opatření a vysazuje se zeleň.

Zmíněný plán se zabývá finančním zajištěním pozemkových úřadů s ohledem na možnosti jednotlivých zdrojů, které se na financování procesu pozemkových úprav podílejí. Jedná se o státní finanční prostředky, prostředky Programu rozvoje venkova, dále rozpočet Pozemkového fondu a prostředky z tzv. protipovodňového konta. K dalším zdrojům patří prostředky investorů, kteří jsou ze zákona povinni pozemkové úpravy částečně, případně zcela financovat.

Protože všechny potřeby v procesu pozemkových úprav nemohou být uspokojeny, je potřeba stanovit priority a zabezpečení finančních prostředků. Právě schválený plán stanovuje toto pořadí priorit:

  1. restituce a vytyčování pozemků,
  2. činnosti související s realizací akcí ze zdrojů EU,
  3. pozemkové úpravy s vazbou na dohody se stavebníky liniových příp. ostatních staveb,
  4. ostatní rozpracované pozemkové úpravy, příp. nové pozemkové úpravy.

Podrobně se problematikou pozemkových úprav zabýváme v samostatném článku.