Zákon roku a slovenská inspirace

20. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

Připravovaná novela energetického zákona, známá jako LEX OZE II, má být pro obor obnovitelných zdrojů zákonem roku. Revoluční změna zákona umožní sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit. Sdružené subjekty, jejichž členy mohou být vedle fyzických osob například menší podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby jimi zřízené či ovládané, budou moci sdílet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů na svém území.

Asociace komunitní energetiky

Na Slovensku je novela energetického zákona účinná již od 1. října 2022. Slovenská právní úprava komunitní energetiky obsahuje několik odlišností oproti připravované úpravě v Česku. Na některé z nich upozornila Asociace komunitní energetiky ČR (AKE ČR). Připomeňme si, že již v lednu AKE ČR navrhovala, aby součástí právních změn byla také novela zákona o obcích, vzhledem k tomu, že sdílení elektřiny (veřejnoprávního majetku) se soukromoprávními subjekty může být omezeno platnou úpravou nakládání s majetkem v obecním zřízení.

Na Slovensku je oproti projednávané novele LEX OZE II v České republice řada změn. Pojem sdílení je například formulován spíše obecně, a proto není zcela jasné, jak mohou členové komunity sdílet elektřinu navzájem mezi sebou v praxi. Slovenská novela tedy postrádá použitelnou definici sdílení elektřiny. Naproti tomu je velkou výhodou, že energetická společenství nepotřebují licenci na výrobu energie, jestliže dodávají elektřinu a biometan výhradně svým členům.

Pro rozvoj komunitní energetiky je velmi podstatné, aby členové energetické komunity mohli sdílet elektřinu prostřednictvím veřejné distribuční soustavy (DS). Ustanovení týkající se využívání distribuční soustavy jsou však ve slovenském právním řádu zcela opomenuta. V praxi to znamená, že komunity nemají žádnou právní oporu pro využívání stávající infrastruktury a hrozí, že si budou muset vybudovat vlastní přímé vedení neboli vlastní síť.

Patrícia Čekanová
Patrícia Čekanová

Patrícia Čekanová, prezidentka AKE ČR poukazuje na další dílčí rozdíly v definicích energetického společenství mezi projednávanou novelou LEX OZE II a zavedenou slovenskou novelou. Například zisk a účast v energetickém společenství. Jak zisk ze založeného energetického společenství, tak pravidla účasti členů v uvedeném společenství jsou v již účinné novele na Slovensku definována jasněji. V navrhované české novele není totiž blíže definováno, co se rozumí dobrovolnou a zejména otevřenou účastí. V souvislosti s otevřenou účastí je možné spekulovat, zda se vstupem do energetického společenství či jeho opuštěním mohou být spojeny určité poplatky nebo povinnosti členství. Podíváme-li se i na zmíněný zisk podrobněji, novela SR přesně definuje rozsah dosaženého zisku, který může být legálně rozdělen mezi členy energetického společenství.

Nový návrh novely LEX OZE II v ČR přináší především zvýšení energetické bezpečnosti, soběstačnosti a posílení práv energetických komunit či spotřebitelů. Tato přelomová novela však neumožňuje sdílení energie na celém území České republiky a počítá pouze s regionálním a lokálním sdílením.

Slovenský energetický zákon je vnímán jako zdroj inspirace, který nám ukazuje, co by se dalo v praxi lépe uzákonit. Některé aspekty, především zisk a účast v energetickém společenství, má zpracované podrobněji. I tak ale považuje AKE ČR současný návrh novely LEX OZE II za propracovanější.

Asociace komunitní energetiky ČR doporučuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, které bude předkladatelem konečného návrhu novely vládě, aby se vyhnulo zmíněným nejasnostem, vyskytujícím se ve slovenské legislativě. Ačkoli je možné některé připomínky řešit i prováděcím předpisem (zejména registrací a postupem při zpracování účetnictví), úprava přímo v zákoně je stabilnější a méně náchylná k neočekávaným změnám.