Vliv nákladů na stanovení výše sazby poplatků za komunální odpad

4. 7. 2023 MF ČR Legislativa

Započítávají se do výše sazby poplatků za komunální odpad náklady, které obcím vznikají v souvislosti s odpadovým hospodářstvím?

Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle ust. § 10f zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána za a) přihlášením v této obci a za b) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území obce. Podle ust. § 10h odst. 1 zákona o místních poplatcích činí poplatek za systém odpadového hospodářství nejvýše 1200 Kč za kalendářní rok. Zákon stanoví nejvyšší možnou hranici poplatku s tím, že obec již nemá zákonem stanovenou povinnost vycházet při stanovení výše poplatku z nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu tak, jak tomu bylo dle právní úpravy platné do 31. 12. 2020. S ohledem na předmět uvedeného poplatku, lze při stanovení jeho výše vycházet z nastaveného obecního systému upraveného v § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je podle ust. § 10j zákona o místních poplatcích odkládání směsného komunálního odpadu z nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Podle ust. § 10l zákona o místních poplatcích činí sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci nejvýše 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu a 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu, nebo kapacita soustřeďovacích prostředků. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do sběrných nádob nebo na obcí určená místa. S ohledem na tyto skutečnosti je obec oprávněna stanovit sazbu poplatku, jejíž výše je limitována pouze horní hranicí sazby stanovenou zákonem o místních poplatcích.