Význam evropských fondů pro investice a rozvoj regionů je obrovský, v budoucnosti je třeba lépe zacílit jejich využití

12. 12. 2023 MMR ČR Události

Úvahy o budoucnosti evropských fondů a optimálním využití finančních prostředků z Evropské unie po roce 2027 zazněly v rámci odborné debaty Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Širokou diskusi o budoucím směřování politiky soudržnosti zahájil ministr Ivan Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„V případě České republiky je politika soudržnosti velmi důležitým investičním nástrojem, financuje až 40 % všech veřejných investic. Od našeho vstupu do EU jsme v jejím rámci získali z evropských fondů více než 1,85 bilionu korun, které šly na podporu konkurenceschopnosti a snížení ekonomických i sociálních rozdílů mezi regiony,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodal: „Po roce 2027 budeme mít k dispozici mnohem méně evropských prostředků z důvodu obecně rostoucí úrovně našich regionů a s ohledem na projednávané rozšíření EU. Je evidentní, že budeme muset prostředky lépe zacílit a jasně si definovat prioritní oblasti, ve kterých chceme s přispěním rozpočtu EU posílit pozici ČR v mezinárodní konkurenci a efektivněji podpořit ohrožené regiony.“

Konference se věnovala několika tématům – významu fondů EU a jejich vlivu na rozpočet ČR, nízkouhlíkovému hospodářství a ochraně přírody, podnikání a konkurenceschopnosti nebo sociálnímu začleňování a vzdělávání. V každém z bloků zazněly také klíčové závěry z hodnocení dopadů projektů podpořených z fondů EU v končícím programovém období 2014–2020. Následně se experti z Národní ekonomické rady vlády, vládních organizací, ale i oborových asociací a partnerů zaměřili na klíčové otázky týkající se budoucnosti a potřebných změn. Požadavek na zachování silné evropské politiky umožňující rozvoj regionů zněl napříč všemi debatami. Rezonovala i potřeba určení národních hospodářských a rozvojových priorit, na jejichž základě by se stanovovaly úžeji zaměřené oblasti podpory z evropských fondů po roce 2027, kdy se očekává výrazně méně evropských prostředků pro Českou republiku.

Záznam celé konference včetně prezentací naleznete na webu DotaceEU.cz.