59. Den malých obcí

21. 3. 2024 DMO Události

Jsme na prvním místě v čerpání evropských fondů, obce zaznamenaly rekordní růst daňových příjmů a měly by víc investovat, podpora obcí v životním prostředí má zelenou, pokračují pozemkové úpravy, chystá se zálohování PET láhví a odměňování členů zastupitelstev je vyřešeno.

Den malých obcí

Takové jsou některé informace z jarní konference Den malých obcí, které v úterý zazněly v pražské hale O2 Universum. Tradičního setkání se zúčastnilo 370 starostek a starostů, kterým důležité aktuality pro místní samosprávy tlumočili představitelé vybraných ministerstev. Nešlo jen o dotace a legislativu, ale přednášky byly podpořeny bohatou prezentací programů a služeb, které představilo celkem 45 vystavujících institucí a firem. Hlavním partnerem konference jsou společnosti Bonita Group Service a TEDOM.

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo národní programy MMR, aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2024, podíl prostředků, který bude prostřednictvím resortu realizován z Národního plánu obnovy a seznámilo účastníky s programy přeshraniční spolupráce. Ivo Steiner, vrchní ředitel sekce evropských a národních programů informoval o první příčce, kterou Česká republika současně zaujímá v čerpání prostředků EU. Podrobně o nabídkách obcím z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) hovořil Aleš Pekárek, ředitel odboru řídícího orgánu IROP. Obce mají otevřené dveře pro konzultaci svých projektových záměrů.

59. Den malých obcí, Praha
59. Den malých obcí, Praha

O aktuálních otázkách hospodaření obcí hovořil Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů z ministerstva financí. Pravidelné vysoké přebytky hospodaření obcí jsou výsledkem jejich restriktivní rozpočtové politiky. Návrh rozpočtů až u poloviny obcí podhodnocuje daňové příjmy o více než 20 % oproti skutečnosti. Tím se navozuje dojem, že není dostatek prostředků na investice. Výsledkem jsou stále rostoucí přebytky hospodaření. Rekordní růst daňových příjmů obcí se v letošním roce nebude opakovat a čeká se jen mírný nárůst. S ohledem na změnu zákona o dani z nemovitých věcí je potřeba v letošním roce pohlídat v obcích termíny nutné pro vydání nové obecně závazné vyhlášky pro rok 2025.

Státní pozemkový úřad zastupoval František Pavlík, ředitel odboru půdní služby, který hovořil o stavu pozemkových úpravách, které jsou komplexním nástrojem rozvoje venkova a mají vliv na utváření krajiny. V České republice něco přes 13 tisíc katastrálních území a pozemkové úpravy jsou provedeny v necelé polovině pozemků. Vyzval obce ke spolupráci při monitoringu eroze půdy. Hovořil také o převodech a prodeji půdy obcím a o převzetí pozemků NIV (nedostatečně identifikovatelný vlastník), tedy pozemků nezapsaných na žádný list vlastnictví. Hromadné převody proběhnou v letošním roce.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) pravidelně informuje obce o nabídce podpory projektů v celé škále svého resortu. Byly představeny především možnosti v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příležitosti obcím realizovat své záměry prostřednictvím SFŽP dává operační program životní prostředí 2021–27 (OPŽP), Modernizační fond i program Nová zelená úsporám. Obce a města mohou využít také podporu díky adaptačním opatřením pro změnu klimatu opět z OPŽP nebo z Národního plánu obnovy. Představeny byly rovněž výzvy pro obce a města z oblasti odpadového hospodářství. Programy SFŽP prezentoval Martin Kubica, ředitel sekce realizace projektů ochrany životního prostředí.

Problematiku odpadového hospodářství, speciálně se zaměřením na zálohování PET lahví a plechovek podrobně vysvětlil David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na MŽP. Jeho výklad podpořila Kristýna Havligerová, z Iniciativy pro zálohování, která zdůraznila pozitivní dopady navrhovaného systému na životní prostředí a zejména výhody pro obce – čistší prostředí, nižší rozpočtové náklady a přínos pro malé obchodníky.

Odměňování členů zastupitelstev v návaznosti na změnu zákona o obcích podrobně prezentoval Tomáš Pösl, vedoucí oddělení kontroly odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Zásadní změna spočívá nejen ve výpočtu odměny, ale zejména v tom, že je zákonem stanoven automatický systém valorizace odměn zastupitelů.

Den malých obcí pro starostky a starosty na Moravě se koná v úterý 26. března v areálu Flora Olomouc.