Právní konference SMO ČR

21. 5. 2024 Obec a finance Události

Ve dnech 15.–17. května se v Kongres hotelu Jezerka v Seči konala již IX. Právní konference Svazu měst a obcí ČR. Konferenci, kterou Svaz pořádá ve spolupráci s KVB advokátní kanceláří, poskytl záštitu 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan a generálním partnerem byla společnost CETIN, člen skupiny PPF. Více než 150 účastníků vyslechlo celou řadu zajímavých přednášek a kvalifikované odpovědi na dotazy.

První den byly v podvečer pouze dvě přednášky. O politice romské integrace hovořila vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková, která uvedla řadu příkladů dobré praxe při spolupráci obcí a různých komunit i možnosti využití dotačních programů v oblasti zlepšování postavení Romů ve společnosti. V druhém vystoupení Martin Richter z advokátní kanceláře Richter & Léko advokáti s.r.o. mluvil o trestní odpovědnosti zastupitelů a o posunu v nahlížení na tuto problematiku v české justici.

Hlavní programová náplň byla soustředěna do druhého dne jednání. Po oficiálním zahájení byl hlavní tematický blok v režii Ministerstva vnitra zaměřen na další rozvoj spolupráce obcí a aktuální legislativní změny. Byl prezentován především nový institut společenství obcí jako vyšší stupeň spolupráce obcí. Od počátku letošního roku je společenství obcí nová právní forma spolupráce podle zákona o obcích a podrobněji k problematice vystoupili za resort vnitra Jiří Koubek, vrchní ředitel sekce veřejné správy a David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. Praktický pohled obcí uvedl David Hlaváč, starosta Jilemnice, kde vzniklo první společenství obcí v České republice.

Na aktuální problémy z pohledu MV ČR odpovídali (zprava): Miroslav Veselý, Jakub Joklík, Václav Jaroš a Jiří Koubek, moderuje Zdeněk Pištora, místopředseda SMO
Na aktuální problémy z pohledu MV ČR odpovídali (zprava): Miroslav Veselý, Jakub Joklík, Václav Jaroš a Jiří Koubek, moderuje Zdeněk Pištora, místopředseda SMO

Na aktuální problémy, kterým je nutno věnovat pozornost v letošním roce upozornili v další části programu představitelé resortu vnitra. Novelu zákona o obcích představil ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Miroslav Veselý, který také prezentoval novelu zákona o úřednících územních samosprávných celků. O digitalizaci v samosprávě referoval Jakub Joklík, vedoucí oddělení dozoru nad normotvorbou obcí a zajímavou prezentaci o využití geolokačních dat přednesl Václav Jaroš z odboru strategického rozvoje.

Téma komunitní energetika a energetická společenství bylo sledováno s velkým zájmem a význam komunitní energetiky z pohledu Ministerstva životního prostředí účastníkům podrobně vysvětlil osobně ministr Petr Hladík. Úvodem podorobně popsal současné dění v oblasti akceleračních zón, kde probíhá postupná finalizace metodického dokumentu k vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Sdělil, že právní příprava nového zákona bude přínosem pro další rozvoj komunitní energetiky. S cílem snížit závislost měst a obcí na fosilních palivech vzniknou dva typy komunitní energetiky – energetické společenství (ES) a společenství pro obnovitelné zdroje (SPOZ). V současnosti se resort zaměřuje na dvě cesty – podporu vzniku prvních ES (57 projektů) a na podporu poradenství.

Právní rámec komunitní energetiky vysvětlil Robin Mlynář, advokát z KVB advokátní kanceláře s.r.o. Seznámil posluchače s tím, co pro obce znamená založení a účast v energetických společenstvích a proč by se toho neměly samosprávy obávat. Nastínil také problémy, které se již v praxi při vzniku a fungování energetických společenství projevily.

První zkušenosti s komunitní energetikou (zleva sedící) Robin Mlynář, ministr Petr Hladík – hovoří Jan Holeček
První zkušenosti s komunitní energetikou (zleva sedící) Robin Mlynář, ministr Petr Hladík – hovoří Jan Holeček

Jan Holeček, vedoucí manažer pro realizaci strategie MAS Hlinecko, z. s., prezentoval první zkušenosti s komunitní energetikou. Uvedl, že rozmach komunitní energetiky nastane za dva roky. Pokud má obec v tomto procesu hrát roli iniciátora, je třeba začít již dnes. Představil postupné kroky, které je třeba udělat a zdůraznil například důležitou roli participace obyvatelstva včetně překážek, které je nutno řešit.

Odpolední část čtvrtečního jednání představila vzorovou smlouvu o dílo na stavební práce, která ve formě automatického dokumentu umožňuje městům a obcím vytvořit smlouvu o dílo pro většinu zakázek stavebních prací bez nutnosti zásahu do výsledného dokumentu. Vzorový dokument připravený SMO vznikl ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví za odborné podpory KVB advokátní kanceláře (referoval advokát David Bohadlo). Vznikl funkční vzor, který si klade za cíl kultivovat smluvní vztahy mezi obcemi (zadavateli) a stavebními firmami (zhotoviteli). Na vybrané chyby, kterých se dopouštějí smluvní strany ve vztazích plynoucích ze smlouvy o dílo, a na některé aspekty, které by měli mít na paměti objednatelé při používání vzorové smlouvy o dílo upozornil Roman Pečenka, který je starostou malé obce a pracuje jako advokát PRK Parters s.r.o.

Právní aspekty využívání dat pro rozvoj obcí byly tématem závěrečné části prvního dne jednání konference. Představitelé společnosti CETIN představili případovou studii pokládání optických kabelů v českých městech a obcích. Zaměřili se na představení nových technologií využívaných při zavádění vysokorychlostního internetu a podle praktických zkušeností doporučili, jak postupovat ve městech a obcích při koordinaci výstavby sítí s dalšími stavbami místní infrastruktury. Digitální technická mapa (DTM) je v každém městě a obci důležitým datovým podkladem, a proto jim byla věnována velká část uvedeného tematického bloku. Jiří Formánek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního hovořil o povinnostech obcí v souvislosti DTM a Aleš Černý, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, označil DTM za projekt století, který dává obcím nové prostředky nejen pro pasportizaci svého majetku, ale i pro efektivní řízení a plánování rozvoje každé samosprávy. Potvrdil to i Martin Hrdlička, který jako starosta obce využívá DTM více než 24 let.

Jan Brož, Petr Klán, moderující Kamila Bláhová, místopředsedkyně SMO – hovoří Pavel Drahovzal
Jan Brož, Petr Klán, moderující Kamila Bláhová, místopředsedkyně SMO – hovoří Pavel Drahovzal

Nový stavební zákon, materie, která naplňovala páteční program právní konference. Cílem bylo odpovědět na dotazy: Co obcím přináší nové stavební právo? Zvládne se včas digitalizace stavebního řízení? Je opravdu čeho se bát? Advokát Jan Brož porovnal stávající a novou právní úpravu a poukázal na kritická místa. Digitalizaci stavebního řízení prezentoval Petr Klán, ředitel odboru digitalizace a informačních systémů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), a o tom, jak se v obci připravit na nový stavební zákon hovořil Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a místopředseda SMO ČR. Stavební úřady čeká v následujícím čase jedno z nejnáročnějších období, kapacitně a technologicky nejsou od státu dostatečně vybaveny, je stále řada nejasností, jak bude stavební řízení fungovat. Primární odpovědnost bohužel zůstává na samosprávě měst a obcí, které stavební úřady zřizují, a jak se dopady nové právní úpravy projeví v efektivnosti stavebního procesu se ukáže po 1. 7. 2024. Pochybnosti zůstávají a někteří účastníci se vyslovili pro nejméně půlroční odklad účinnosti zákona, což je ovšem v této době nereálné.

Změny v územním plánování (ÚP) se v novém stavebním zákoně označují jako posílení pravomocí územní samosprávy, z pohledu MMR to prezentoval Vladimír Voldřich, zástupce ředitele odboru územního plánování. Z pohledu právníků se ke změnám v ÚP vyjádřil advokát Michal Bouška a upozornil na úpravy v procesu pořizování změn ÚP, na podmínky, které do ÚP lze nově zapracovat a na náhrady za změnu území. Pavel Kotyz z Pardubického kraje se vyjádřil ke změnám z pohledu krajských úřadů a Roman Pečenka opět z pohledu praxe uvedl některé dobré i nepovedené příklady v souvislosti s územním plánováním.