Úspory jsou na prvním místě

Zpravodaj Ministerstva zemědělství 1.

10. 3. 2011 Zpravodaj MZe 1/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Počátkem února, na tiskové konferenci 8. 2. 20011, ministr zemědělství Ivan Fuksa zhodnotil, co se za dobu jeho působení podařilo v resortu udělat a seznámil s prioritami na rok 2011. K prvořadým úkolům patří například úspory v chodu resortu, zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců, dokončení majetkového vypořádání, vytvoření spravedlivých podmínek pro podnikání v zemědělství.

Mezi priority pro rok 2011 patří například zvýšení efektivity kontrolních orgánů pro bezpečnost potravin a zemědělskou výrobu, podpora českých potravin. České potraviny chce ministr podporovat například úpravou legislativy pro jednodušší prodej ze dvora a na tržištích, změnou pravidel ke snížení byrokracie při zachování kvality, napomůže i účelná změna metodiky Regionální potraviny nebo projekt nevládních organizací na označování původu potravin.

Připravuje se nařízení vlády, podle kterého všichni dovozci budou mít povinnost předem detailně informovat kontrolní orgány o zásilce. "Na nedávném jednání ministrů zemědělství v Bruselu jsem navrhl, aby v rámci Evropské unie měly vejce, vepřové a drůbeží maso vlastní "rodné listy," které by úřady, prodejce i spotřebitele jasně informovaly o tom, odkud výrobek pochází. Bylo by to podobné jako podrobné informace o původu, které jsou nyní v EU povinné u hovězího masa", uvedl ministr Ivan Fuksa.

Další priority

K dalším prioritám patří dokončení majetkového vypořádání nebo ochrana půdy před erozí, povodněmi a zastavováním.

"Po mém nástupu se podařilo nastavit systém kulatých stolů. V rámci nich proběhla jednání a byly prezentovány názory několika desítek odborníků, akademiků, ale i lidí z praxe, na každém jednání se účastní přibližně 20 expertů. Konkrétním výsledkem kulatých stolů je například úspěšné projednání Dřevěné knihy vládou a velmi zásadní a pozitivní konsenzus s nevládními organizacemi nad "Východisky pozice České republiky k budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU po roce 2013", uvedl ministr Fuksa.

V roce 2010 bylo dokončeno 23 protipovodňových staveb na významných vodních tocích o celkovém objemu cca 1,3 mld. Kč (zajišťovaly státní podniky Povodí), k tomu bylo dokončeno dalších 31 protipovodňových opatření na drobných vodních tocích (zajišťovaly ZVHS a Lesy ČR) za celkem 150 mil. Kč. Dále se podařilo k 1. 1. 2011 snížit počet pracovníků o 140, a to ve všech organizačních jednotkách (40 Pozemkové úřady, 20 Agentury pro zemědělství a venkov a 80 na ústředí MZe). Snižování se dotklo všech řídících úrovní.

Další podstatnou úsporou byla integrace Zemědělské vodohospodářské správy do podniků jednotlivých Povodí a do s. p. Lesy ČR. Hlavním cílem této změny bylo sjednotit a zlepšit vodní hospodářství ČR na základě logického principu, že ten, kdo se stará o lesy, se také nejlépe postará o vodní toky, které jimi protékají. Navíc má tento krok i finanční plus: ušetříme ročně asi 360 milionů korun ze státního rozpočtu.

Žádosti z Programu rozvoje venkova

Zahájení činnosti mladých zemědělců, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství a Realizace místní rozvojové strategie – na tato opatření se zaměřuje 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat projekty v termínu 17. 2. až 2. 3 2011 do 13 hodin na opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců. Pro ostatní opatření je příjem žádostí od 15. 2. do 28. 2 2011 do 13 hodin.

V rámci 12. kola došlo k zásadním změnám v Obecných podmínkách Pravidel pro žadatele, které jim umožňují nechat si po podání Žádosti o dotaci a ještě před zahájením realizace projektu od SZIF závazně posoudit správnost provedení zadávacího řízení. Dále dochází ke zřízení institutu tzv. Přezkumné komise Ministerstva zemědělství, jejímž cílem bude řešit stížnosti příjemců dotace na postup administrace SZIF či MZe. Zároveň byl do Pravidel pro žadatele popsán postup, který byl doposud běžně aplikován, kdy se žadatel, v případě nesouhlasu s výší bodového hodnocení u konkrétního preferenčního kritéria, může obrátit na Ministerstvo zemědělství se žádostí o přezkum.

"V opatřeních Zahájení činnosti mladých zemědělců a Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je zrušena povinnost doložení vlastnických či nájemních vztahů u parcel, na kterých stojí budova, která bude z dotace rekonstruována. Je to další krok k odstraňování zbytečné byrokracie. Navíc v opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců dochází k významnému zpřesnění preferenčních kritérií zvýhodňujících ekologické podnikatele a projekty obnovující stávající stavby. Dále bylo navýšeno bodové ohodnocení pro žadatele, kteří budou dále pořizovat investice nad částku přiznané dotace, což zvýší šance na úspěšnost projektů od těchto žadatelů", uvedl ministr Ivan Fuksa.

Příjem žádostí pro opatření 12. kola proběhne ve výše uvedených termínech na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 pro 12. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství.

Rybářské lístky

Podle návrhu novely zákona o rybníkářství, rybářství a výkonu rybářského práva mohou rybářské lístky vydávat obce s pověřeným obecním úřadem, a ne pouze obce s rozšířenou působností, jak tomu bylo doposud. Žadatelé o rybářské lístky nebudou muset vážit dlouhou cestu na úřady. Rybářské lístky by tak všem žadatelům, včetně cizinců, vydávalo 600 obcí, místo nynějších 205 obcí.

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě usilovalo o to, aby občané nemuseli vážit dlouhou cestu na úřady kvůli vydání rybářského lístku. "Během půlroční diskuse s rybáři, ale především se zástupci malých obcí často zaznívaly stížnosti na nutnost dojíždět pro vydání rybářského lístku do velkých vzdáleností. A tento problém bylo třeba řešit, nejlépe ještě před začátkem nové sezóny," uvedl ministr zemědělství. Přinese to zvýšení komfortu i usnadnění života pro občany ČR, ale i pro cizince, kteří složitě hledají obec třetího stupně, aby požádali o vydání rybářského lístku.

Seriál Zpravodaj Ministerstva zemědělství
  1. Úspory jsou na prvním místě, 10. 3. 2011 (právě čtete)
  2. Program rozvoje venkova – proces administrace žádosti o dotaci a o proplacení, 11. 3. 2011
  3. Vodohospodářská politika – plnění cílů a koncepce pro období 2011–2015, 16. 3. 2011