Vodohospodářská politika – plnění cílů a koncepce pro období 2011–2015

Zpravodaj Ministerstva zemědělství 0.

16. 3. 2011 Zpravodaj MZe 1/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství se od roku 2000 věnuje zpracování koncepčních záměrů a strategií pro vodní hospodářství ČR s cílem zabezpečit zlepšování a udržitelnost vodních zdrojů a jejich racionální využívání, které podmiňují jak celou ekonomiku, tak kvalitu života obyvatel.

Obsah koncepcí ovšem neztratil tradiční a historicky podmíněný standard péče o vodní zdroje v ČR, které jsou závislé prakticky výhradně na atmosférických srážkách a tudíž snadno zranitelné klimatickými podmínkami, zejména extrémy (suchem, povodněmi).

Plnění cílů za období 2004–2010

Zvýšení počtu obyvatel připojených na veřejný vodovod na úroveň 91 % do konce roku 2010

Bylo splněno překročením více než 92 % obyvatelstva připojených na veřejné vodovody již v r. 2009.

Výstavba chybějící infrastruktury (čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů) a zlepšení technologií čištění

V roce 2000 při vyjednávání o přijetí ČR do EU se zdálo období 10 let dostatečné k realizaci evropských směrnic. Skutečná výstavba se však protáhla stejně jako uvolňování finančních prostředků. Povinná výstavba se rozběhla, některé stavby však budou dokončeny s mírným skluzem. Ve více než 500 aglomeracích se daří infrastrukturu realizovat. Obtížný úkol je plněn a svědčí o tom nárůst počtu obyvatel (81,5 %) připojených na kanalizaci s přiměřeným čištěním a zvýšení počtu ČOV o 1271 v mezidobí 2000–2009. Zejména došlo k zlepšení jakosti našich vodních toků (viz uvedené mapky).

Výstavba kanalizačních systémů a čištění odpadních vod v malých sídlech pod 2000 EO

Tam, kde není kanalizace zakončena ČOV, přetrvává ještě řada výjimek, které je třeba řešit. Podpora malým obcím šla z programů MZem, zatímco podpory z OP MŽP byly striktně soustředěny na aglomerace nad 2000 EO. V dalším období je třeba podpory orientovat zejména na malé aglomerace venkova. Podíl znečištění z těchto aglomerací na zátěži vodních zdrojů však nepřekračuje několik málo procent a navíc je řešení třeba velmi pečlivě ekonomicky posoudit.

Zkvalitnění technologie úpravy vody a zlepšování jakosti povrchové vody určené pro odběr pitné vody

Tento cíl je úspěšně plněn, o čemž svědčí údaje v informačním systému PIVO ("pitná voda") provozovaném Státním zdravotním ústavem.

Motivace a podpora integrace municipálních vlastníků vodohospodářské infrastruktury

Integrace se nedaří a je třeba se problémem zabývat v dalším období, projevují se spíše odstředivé tendence.

Zefektivnění činnosti státní správy a zkvalitňování právních předpisů

Novelizace legislativy proběhla, ale praxe žádá další změny, které se stanou předmětem koncepce 2011–2015.

Vytvoření Koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací ČR

Záměr byl splněn a Plán hlavních povodí i Plány oblastí povodí svojí integritou přesahují nároky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES

Vytváření a podpora finančních zdrojů pro rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

Zatímco finanční zdroje na investiční výstavbu se dařilo zajistit jak na národní úrovni, tak s využitím fondů ES, finanční zdroje na obnovu představují i nadále problém.

Zřízení institutu pro uplatnění regulace a kontroly s cílem zabezpečit veřejný zájem v oblasti vodohospodářských služeb oboru vodovodů a kanalizací

Institut pro regulace nebyl založen, nicméně určité posílení stávajících regulačních mechanismů se začalo odvíjet od průběžného publikování cen za vodohospodářské služby v provázání s údaji o majetkoprávní evidenci.

Zdokonalení systémů zabezpečení vodohospodářských služeb obyvatelstvem za mimořádných okolností (následkem přírodních katastrof nebo krizových situací)

Tento záměr je zajištěn aktivitou a povinnostmi provozovatelů, jak svědčí řešení pro sérii povodňových situací, které zasáhly vodní zdroje a vodohospodářskou infrastrukturu v různých regionech.

Koncepční záměry pro období 2011–2015

Pokračování v dotační podpoře investic pro výstavbu infrastruktury kanalizací a čistíren odpadních vod

 • dokončení kolaudací staveb ke splnění požadavků směrnice 91/271/EHS (tedy odkanalizování obcí nad 2000 EO s příslušným čištěním odpadních splaškových vod) s využitím stávajícího dotačního programu
 • orientace na aglomerace s počtem ekvivalentních obyvatel pod 2000 – a to nejen v Programu rozvoje venkova, ale i v pokračování Programu na podporu výstavby infrastruktury vodovodů a kanalizací III.
 • zpracování dokumentace k pokračování investičního Programu na podporu výstavby infrastruktury vodovodů a kanalizací ministerstva zemědělství se zajištěním dostatečných finančních zdrojů
 • podpora výstavby veřejných vodovodů v místech, kde jsou dosud obyvatelé odkázáni na privátní zdroje vody anebo nedostatečné vodní zdroje.

Zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů pro vodárenství pro případ následků změny klimatu

 • zpracování očekávaného výhledu potřeb vodárenských vodních zdrojů v perspektivě r. 2030 a podpořit připojení obyvatel na dostatečné a udržitelné vodní zdroje
 • promítnout nároky na potřeby vodních zdrojů pro vodárenství do II. etapy Plánů v oblastech povodí
 • v návaznosti na možnosti pokrytí vodárenských odběrů z vodních zdrojů ČR upravovat a racionalizovat PRVKUKy
 • prověřit možnosti úspor spotřeby vody omezením úniků ve vodovodních sítích v relaci k dostupným vodním zdrojům a k racionálním nákladům
 • podpořit hájení lokalit vhodných k akumulaci vod pro vodárenství výstavbou nádrží v případě nedostatečnosti vodních zdrojů následkem hydrologického sucha

Zajištění dostatku finančních zdrojů pro vodní hospodářství ČR (zabezpečení zdrojů před následky hydrologických extrémů)

 • přehodnocení úrovně plateb a poplatků za odběry povrchových a podzemních vod
 • přehodnocení stávajícího rozdělení získávaných výnosů z poplatků za odběry podzemních vod pro příjemce
 • ověřit možnosti zavedení nových zpoplatnění za užívání vodních zdrojů a nakládání s vodami včetně uplatnění plateb za činnosti v krajině, které souvisejí s vodním režimem (zejména zvýšení plateb za odnětí půdy)

Problematika financování a zajištění udržitelnosti infrastruktury vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod náležitou obnovou a údržbou existujícího majetku

 • prověření návratnosti v ekonomice vodohospodářských služeb dle Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES)
 • rozpracování modelů přijatelného financování obnovy infrastruktury z plateb uživatelů
 • uplatnění základních premis návratnosti vodohospodářských služeb: "Uživatel platí" a "Znečišťovatel platí"
 • příprava metodického pokynu pro tzv. "diferenciované stočné" pro plné využití principu "Znečišťovatel platí"
 • vytvořit rámcové normativy nákladů a výnosů pro různé skupiny majetku a různé organizační struktury poskytovatelů

Zkvalitnění stávající legislativy a metodik významných pro obor vodovodů a kanalizací

 • racionální podmínky pro uplatňování tzv. kombinovaného hodnocení jakosti vod
 • novela zákona o vodovodech a kanalizacích ke zlepšení jeho praktické a jednoznačné využitelnosti
 • zvýšit zájem provozovatelů a vlastníků infrastruktury na doplňování databáze centrální majetkové a provozní evidence
 • zavést zvýšené nároky na kvalifikaci provozovatelů vodovodů a kanalizací vč. průběžného vzdělávání
 • omezit administrativní náročnost provozování informačního systému vodovodů a kanalizací na bázi elektronické podoby

Posilování komunikace hlavních subjektů v oboru vodovodů a kanalizací: vlastník – provozovatel – uživatel

 • aktivněji reagovat v plánech rozvoje a provozování infrastruktury na sdružování subjektů vlastnických i provozovatelských na základě ekonomických nástrojů bez podstatných nárůstů ceny za služby pro obyvatele
 • omezovat další rozpad (rozmělnění) vlastníků a provozovatelů vhodnými stimuly v dotačních titulech a v podmínkách na správu či provozování majetku
 • účinněji zapojit státní správu vodního hospodářství do posilování uvedené komunikace
 • využívat komunikaci hlavních subjektů k úpravě cen za služby na základě lokálních podmínek a sociálních možností
 • podporovat v politice resortu zemědělství využití kalů z čistíren odpadních vod
 • využívat poznatky z výkonu vrchního dozoru v oboru vodovodů a kanalizací kontrolou vlastníků a provozovatelů (eliminovat nejčastější přestupky)

Uvedené hlavní zásady budou v textu připravované Koncepce vodohospodářské politiky ministerstva zemědělství na období 2011–2015 podrobněji rozpracovány, doplněny časovým harmonogramem a podrobeny diskusi s dotčenými subjekty se záměrem cíle postupně prosadit v období do roku 2015.

Vývoj jakosti vody (v ukazatelích zatížení organickými látkami a kyslíkovém režimu) ve vodních tocích ČR

1990–1991

Vývoj jakosti vody 1990–1991

2000–2001

Vývoj jakosti vody 2000–2001

2008–2009

Vývoj jakosti vody 2008–2009

Zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka z podkladů ČHMÚ.

Uvedený článek byl publikován v časopise SOVAK č. 1/2011 a je přetištěn s laskavým svolením autora i redakce. Text byl redakčně krácen.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství

Seriál Zpravodaj Ministerstva zemědělství
 1. Úspory jsou na prvním místě, 10. 3. 2011
 2. Program rozvoje venkova – proces administrace žádosti o dotaci a o proplacení, 11. 3. 2011
 3. Vodohospodářská politika – plnění cílů a koncepce pro období 2011–2015, 16. 3. 2011 (právě čtete)