Program rozvoje venkova – proces administrace žádosti o dotaci a o proplacení

Zpravodaj Ministerstva zemědělství 2.

11. 3. 2011 Zpravodaj MZe 1/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova (dále jen PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007–2013 svým rozpočtem cca 96 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru. V rámci PRV je podporována konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Cílem PRV je také zvýšení kvality života na venkově a ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Podrobné informace k jednotlivým podporám – opatřením jsou k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz nebo www.szif.cz, a to v podobě dokumentu "Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013".

Žádost o dotaci

Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace při předkládání veškeré dokumentace je příslušný Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) podle místa realizace projektu. Žádost o dotaci se předkládá a registruje samostatně za každé opatření, resp. podopatření, resp. za každý záměr (tzn. dle nejnižší úrovně administrativního členění opatření) na příslušném RO SZIF. V daném kole příjmu žádostí lze předložit a zaregistrovat na jeden předmět dotace (tj. výdaje projektu, na které je požadována dotace) v rámci PRV pouze jedinou Žádost o dotaci.

Termíny pro příjem a registraci Žádostí o dotaci, tzn. kolo příjmu žádostí, pro jednotlivá opatření, podopatření či záměry jsou vyhlašovány ministrem zemědělství ČR minimálně čtyři týdny předem, a to formou tiskové informace zveřejněné na internetových stránkách MZe nebo SZIF.

Žádost o dotaci se předkládá v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf, zpracovaná v softwarovém nástroji (pokud nebyla Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě). Softwarový nástroj je zveřejněn na internetových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře.

Písemná podoba Žádosti bude žadateli vytištěna na příslušném RO SZIF. Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem RO SZIF osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců.

Povinné a nepovinné přílohy žádosti o dotaci

Součástí Žádosti o dotaci jsou povinné, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel).

Přílohy předkládané žadatelem musí být v originále, v úředně ověřené kopii originálu nebo prosté kopii dle specifických podmínek Pravidel. U dokumentů, u kterých je ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno "možno vrátit žadateli", si RO SZIF pořídí z originálu nebo úředně ověřené kopie vlastní kopie do složky žadatele a původní dokumenty vrátí žadateli zpět.

Dodatečné předkládání povinných i nepovinných příloh, ani oprava obsahu předložených povinných i nepovinných příloh ze strany žadatele (bez vyzvání SZIF), není možné a přípustná (s výjimkou zcela zřejmých formálních chyb).

Chyby žadatelů při předložení Žádosti o dotaci

 1. chybné vystavení plné moci
 2. nedodání všech požadovaných povinných příloh
 3. dodání chybných povinných příloh
 4. nedodání opravených dokumentů na konci doby, která je SZIF k opravě původních určena (v důsledku toho již není možno další případnou opravu provést)
 5. chybné vyplnění Žádosti o dotaci
 6. chybné zařazení způsobilých výdajů do jednotlivých kódů.

Administrativní postup

Před registrací Žádosti o dotaci je provedena předběžná administrativní kontrola (úplnost dokumentace). Neúplná Žádost o dotaci nebude zaregistrována a žadatel bude o této skutečnosti a jejích důvodech informován. Následně RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Žádosti o dotaci, která byla zaregistrována.

V případě zjištění nedostatků vyzve do 49 kalendářních dnů od zaregistrování Žádosti o dotaci žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad.

Žádosti o dotaci, které byly z hlediska přijatelnosti hodnoceny kladně, jsou ohodnoceny body (je-li tak uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel) podle předem stanovených preferenčních kritérií Programu rozvoje venkova a seřazeny podle počtu získaných bodů sestupně (v případě rovnosti bodů rozhoduje časové hledisko, tzn. dříve podané Žádosti o dotaci mají přednost). Podle disponibilních finančních zdrojů pro dané opatření, podopatření či záměr jsou Žádosti o dotaci doporučeny či nedoporučeny (schváleny či neschváleny) k financování. V případě, že SZIF dojde kontrolou k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody ukončení administrace Žádosti.

Žádost o proplacení

Dotace se poskytuje na základě Žádosti o proplacení a příslušné dokumentace dle podmínek jednotlivých opatření, podopatření či záměrů uvedených ve specifických podmínkách Pravidel. Žádost o proplacení předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem RO SZIF osobně (v případě právnických osob prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců. Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení na příslušném RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou. V případě, kdy Žádost o proplacení nebude předložena nejpozději v termínu stanoveném Dohodou, odešle RO SZIF příjemci dotace oznámení o nedodržení termínu předložení Žádosti o proplacení a o stanovených sankcích.

V rámci kontroly Žádosti o proplacení vč. příloh prováděné při jejím předložení, je ze strany RO SZIF při zjištění nedostatků uložena přiměřená lhůta pro doplnění chybějící dokumentace k Žádosti o proplacení, a to maximálně 14 kalendářních dnů. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o proplacení ve stanovené lhůtě, bude administrace Žádosti o proplacení pokračovat dle Pravidly stanovených sankcí a korekcí.

V případě, že v rámci kontroly Žádosti o proplacení nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, bude žadateli dotace schválena nejpozději do 12 týdnů od zaregistrování Žádosti o proplacení, případně ode dne doplnění chybějící dokumentace. Proplacení následuje do 21 dnů od okamžiku schválení žádosti o proplacení.

Chyby při předložení Žádosti o proplacení

 1. předložení chybných povinných příloh (např. účetních dokladů)
 2. chybné vyplnění Žádosti o proplacení
 3. nedodržení lhůty podání Žádosti o proplacení v termínu stanoveném Dohodou.

Ing. Zuzana Krochová, odbor Řídící orgán PRV

Seriál Zpravodaj Ministerstva zemědělství
 1. Úspory jsou na prvním místě, 10. 3. 2011
 2. Program rozvoje venkova – proces administrace žádosti o dotaci a o proplacení, 11. 3. 2011 (právě čtete)
 3. Vodohospodářská politika – plnění cílů a koncepce pro období 2011–2015, 16. 3. 2011