Rušení dostupnosti veřejných služeb v obcích je nepřijatelné, zaměřme se na efektivní správu evropských dotací

23. 11. 2012 SMO ČR Reforma veřejné správy

Otázka rušení stavebních úřadů a matrik na menších obcích byla znovu otevřena na jednání Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 23. listopadu 2012 v Praze. Přestože se již dříve podařilo Svazu odvrátit tento krok, skrývá se nyní znovu tato hrozba v návrhu ministerstva vnitra. Rada dále v souvislosti s chystaným spuštěním čerpání nových evropských prostředků požaduje, aby role obcí a měst nezůstala při rozhodování opomíjena a odpovídala jejich významu v území.

Svaz měst a obcí České republiky

Zástupci Svazu měst a obcí ČR chápou, že stát hledá možnosti, jak ušetřit. Nicméně důrazně odmítají, aby se tak dělo na úkor občanů žijících v obcích a městech. „Jak jsme již několikrát upozorňovali, plošné rušení stavebních úřadů a matrik je pro obce nepřijatelné,“ zdůraznil během jednání předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a upozornil, že „pokud si stát myslí, že touto změnou získá, tak se mýlí. Úsporu státu zaplatí občané, kteří budou muset více cestovat za úřady.“

Svaz měst a obcí ČR podporuje efektivní správu a proto již dříve na jednání s ministrem pro místní rozvoj připustil, že v ojedinělých případech, kdy se na daném úřadu uskuteční velmi malý počet řízení za rok, by bylo zrušení obhajitelné. K takovému kroku by ale mohlo dojít až na základě zpracované analýzy počtu provedených úkonů za rok na daném úřadu a jejího pečlivého vyhodnocení.

Dalším důležitým tématem na setkání starostů byla agenda evropských fondů. S blížícím se zahájením nového období pro čerpání evropských prostředků požadují města a obce výrazné posílení své role v této agendě. V souladu s cíli Svazu se diskutovalo o konkrétních krocích. Předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek k tomu uvedl: „Naše požadavky vycházejí ze zkušenosti, že současné nastavení čerpání ne vždy vedlo ke skutečnému zlepšení života v našich městech a na venkově. Proč tedy pokračovat v modelu, který se neosvědčil? Nezapomínejme, že jsou to právě obce a města, která nejlépe vědí, kde jsou prostředky nejvíce potřeba. Zabraňme včas opakování chyb současného období a podpoře nesmyslných projektů.“

Svaz měst a obcí ČR proto dlouhodobě usiluje o zjednodušení procesu a byrokracie spojené s rozdělováním evropských dotací. Několikrát na jednání zazněla kritika její přebujelosti a nekoordinovanosti. Výstižně to shrnul výkonný místopředseda Jaromír Jech, když provázal záměr rušení stavebních úřadů a matrik s rostoucí byrokracií obklopující rozdělování evropských financí: „Obce jednoznačně přivítají, když se ministerstva zaměří na zefektivnění procesů spojených s rozdělováním evropských dotací a upustí od redukce úřadů potřebných pro občany. Výsledky poté oceníme všichni.“

Rada Svazu při svém zasedání projednala i celou řadu dalších témat týkajících se samosprávy. V souvislosti s připravovanou přímou volbou starostů v malých obcích přišla diskuze i na dlouho požadovanou změnu systému pro volby do zastupitelstva. Starostové stále poukazují na jeho „nespravedlnost“ a nutnost posílit prvky většinového systému. Předseda Komory obcí Svazu Josef Bezdíček upozornil, že „současný systém je pro voliče netransparentní, nesrozumitelný a neodráží jeho skutečnou vůli, když mandát získá kandidát s mnohem nižším počtem hlasů, než kandidát voliči preferovaný.“ Rada Svazu v souladu s usneseními Sněmu nepovažuje za nutné zavádět přímou volbu starostů, ale vyzývá vládu, aby zahájila diskuzi a zpracovala analýzu volebního systému do zastupitelstva, který by odrážel více většinových znaků.

Další prostor pro projednání výše uvedených oblastí poskytne celorepublikové setkání zástupců samospráv na XV. finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR v Praze ve dnech 29.–30. listopadu 2012.

Petra Kubařová