Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Informace MMR 5/2019 2.

2. 12. 2019 OF 5/2019 Regiony

Vláda schválila Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Klíčový dokument stanovuje hlavní cíle v oblasti regionální politiky v horizontu příštích deseti let. Ty mohou využít regiony ve svých rozvojových záměrech.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Strategie je jedním ze základních kamenů pro nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů, obsahuje tematické zaměření národních dotačních titulů, ale i diskuzi o dalších dlouhodobých nástrojích, které pomohou vyrovnávat rozdíly mezi regiony a zároveň posilovat konkurenceschopnost České republiky. Následovat bude konkretizace a realizace prostřednictvím akčních plánů. S nimi pak mohou partneři v území pracovat a promítat je do svých rozvojových záměrů.

V metropolitních oblastech a aglomeracích se strategie zaměřuje například na transformaci ekonomiky směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, zlepšení dopravního spojení a zajištění občanské vybavenosti. Ve strukturálně postižených krajích strategie navazuje na cíle definované iniciativou RE:START a cílí zejména na podporu podniků a jejich schopnost vyrovnávat se se změnami na globálních trzích, či na revitalizaci a regeneraci území postižených těžbou. Posledním podporovaným typem území jsou tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, která jsou vymezena v úzké spolupráci se všemi kraji. Mezi tato území jsou zahrnuty správní obvody obcí s rozšířenou působností, které vykazují nejhorší výsledky při zohlednění pěti vybraných indikátorů – například míry nezaměstnanosti, intenzity podnikatelské aktivity nebo bytové výstavby – a pokrývají 25 % populace České republiky. V těchto územích lze očekávat silnější podporu ze strany státu.

Poslední strategický cíl je průřezový a je zaměřen na zlepšení plánování v oblasti regionálního rozvoje, a to na národní, krajské i obecní úrovni. V této oblasti je nutné se vypořádat mimo jiné s velmi roztříštěnou sídelní strukturou, kterou je Česká republika známa, apelovat na silnější spolupráci mezi obcemi a slaďovat územní a strategické plánování.

Seriál Informace MMR 5/2019
  1. Příprava nového období, 28. 11. 2019
  2. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, 2. 12. 2019 (právě čtete)
  3. Program Výstavba zacílí více na obce, 3. 12. 2019
  4. Další miliardy na rozvoj regionů, 5. 12. 2019