Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 II.

Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 2.

25. 3. 2021 OF 1/2021 Reforma veřejné správy

Dokončení přehledu vybraných aktivit v plnění projektu rozvoje veřejné správy, který má na starosti Ministerstvo vnitra (MV ČR).

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost Ministerstvo vnitra ČR

eGovernment

Zcela klíčový milník pro pokračující digitalizaci veřejné správy představovalo zahájení účinnosti zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, stejně jako aktualizace strategie Digitální Česko počátkem roku 2020. V návaznosti na evropské nařízení o Jednotné digitální bráně proběhlo v prosinci 2020 spuštění Katalogu služeb veřejné správy a Katalogu služeb Jednotné digitální brány na anglické variantě Portálu veřejné správy. Katalog služeb se aktuálně nachází v ověřovacím provozu, stále totiž probíhá jeho naplňování. Orgány veřejné moci, jejichž povinností je služby do Katalogu vkládat (ministerstva, ústřední správní úřady a další), tak měly učinit do 1. 2. 2021.

Nadále se pokračovalo v rozvoji služeb Portálu občana a Portálu veřejné správy, např. v podobě zavedení automatické archivace datových zpráv či zpřístupnění zdravotní dokumentace uživatelům Portálu občana, a v rozšiřování počtu portálů obcí, krajů a dalších subjektů propojených se státním portálem. Současně probíhala koordinace prací na spuštění provozu dynamického nákupního systému („DNS“) na pořizování platebních bran ve veřejné správě. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s NAKIT spustilo projekt s názvem Platební brány pro veřejnou správu, díky kterému bude pořízení platební brány pro orgány veřejné moci snazší, a především ekonomicky výhodnější. V neposlední řadě je průběžně rozvíjen design systém Gov.cz, který slouží jako manuál a zároveň zdroj otevřeného kódu pro tvůrce webů a portálů ve veřejné správě.

e-Sbírka a e-Legislativa

Ministerstvo vnitra v roce 2020 pokračovalo v realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů (e-Sbírka a e-Legislativa). Dokončilo tvorbu databáze právních předpisů a jejich úplných znění a základní nástroje pro tvorbu právních předpisů v úplném znění. Systém e-Sbírka a e-Legislativa byl doplněn o opatření dále zvyšující jeho kybernetickou bezpečnost.

Odstartovala také aktivita, v rámci které je analyzován český právní řád a identifikovány nepoužívané (vyhaslé) předpisy, které by následně měly být zrušeny. Výstupem aktivity bude databáze předpisů, v níž u každého předpisu bude též uvedeno, zda ukládá práva či stanoví povinnosti územním samosprávným celkům. Analýza bude hotova koncem roku 2021.

Digitalizace archivů

V roce 2020 byl spuštěn ověřovací pilotní provoz informačního systému Evidence Národního archivního dědictví na Národním portálu, zkráceně PEvA II, který slouží k evidenci archiválií soukromým i veřejným archivům, muzeím, knihovnám, galeriím, památníkům, veřejným výzkumným institucím a vysokým školám, které pečují o archiválie. Protože se počítá s možností komunikace systému PEvA II s dalšími informačními systémy, byla provedena atestace dlouhodobého řízení ISVS, atestace referenčních rozhraní ISVS, posouzení bezpečnosti dat a shody se zákonem o kybernetické bezpečnosti. V rámci pilotního provozu je prováděna administrace uživatelů v systému PEvA II, kterým je také poskytována základní uživatelská podpora a dále probíhala školení uživatelů a lokálních administrátorů systému.

Otevřená data

Ministerstvo vnitra pokračovalo v rozvoji Národního katalogu otevřených dat a v tvorbě datových politik v kontextu Národního architektonického plánu. V roce 2020 se také konala výroční konference Otevřená data 2020, tentokrát on-line, kterou shlédlo přes 120 účastníků. S ohledem na priority Evropské komise v rámci publikace datasetů s vysokou hodnotou MV ČR navrhlo Komisi a členským státům formou expertního vstupu Důležitost datové kvality datových sad s vysokou hodnotou řešení navrhující technická kritéria a požadavky na datovou kvalitu a interoperabilitu datasetů.

Kybernetická bezpečnost

Z důvodu nárůstu kybernetických útoků během pandemie covidu-19 bylo nutné klást důraz na zavedení a udržování vhodných organizačních a technických opatření, které ve značné míře snižují nebo úplně omezují úspěšnost útoků vedených vůči informačním a komunikačním systémům. Oblast opatření pro významné informační systémy, systémy kritické informační infrastruktury a systémy základní služby pokryl zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti, pro ostatní systémy však oblast opatření nebyla dostatečně pokryta.

Tuto skutečnost se podařilo napravit odborníkům na kybernetickou bezpečnost spadajícím pod projekt Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR, Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Národní agentuře pro informační a komunikační technologie vydáním tzv. Minimálního bezpečnostního standardu. Cílem dokumentu je pomoci s kybernetickou bezpečností organizacím a systémům v celé ČR.

Centrální nákupy ICT

V roce 2020 bylo v oblasti centrálních nákupů státu i nadále a se stejnou intenzitou pokračováno v nákupu SW produktů od společností Microsoft, Cisco, IBM, VMware, Oracle, a to na základě uzavřených Rámcových dohod. Za celý rok byly díky centrálním nákupům ICT ušetřeny 2 mld. korun.

Publikace

V roce 2020 byla vydána pátá výroční zpráva o stavu české veřejné správy (za rok 2019). Úkolem výroční zprávy je pokračovat v podávání základních informací o veřejné správě v ČR za uplynulý rok. Struktura dokumentu se již třetím rokem opírá o Systém měření a hodnocení veřejné správy.

MV ČR představilo svou vizi moderního úřadu v nové publikaci Úřad 21. století: vize a současné trendy.

Projednávání materiálů na RVVS a RVIS

Na jednáních meziresortní Rady vlády pro veřejnou správu (RVVS) byly projednávány veškeré klíčové materiály, které byly předem projednány také na jejích řídicích výborech. Na webových stránkách MV ČR jsou k dispozici zápisy z jednání těchto orgánů.

Výstup vznikl v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Redakčně kráceno

Mgr. Filip Zavřel, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR

Seriál Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020
  1. Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 I., 22. 3. 2021
  2. Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 II., 25. 3. 2021 (právě čtete)