Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 I.

Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 1.

22. 3. 2021 OF 2/2021 Reforma veřejné správy

Globálním cílem Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 je zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy, a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy, při naplňování principů dekoncentrace, decentralizace a subsidiarity.

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost Ministerstvo vnitra ČR

I rok 2020, přes své netradiční výzvy v podobě epidemie nového typu koronaviru, přinesl řadu pokroků v plnění projektu rozvoje veřejné správy, který má na starosti Ministerstvo vnitra (MV ČR). Vybrané aktivity představujeme na následujících řádcích.

Územněsprávní členění státu

Vyhlášením zákona č. 51/2020 Sb., o územněsprávním členění státu, došlo k dokončení územních reforem započatých po sametové revoluci. Zákon zrušil staré kraje z roku 1960 a zajistil tzv. skladebnost územních jednotek. Současně se zákonem byly zpracovány také prováděcí vyhlášky. MV ČR rovněž vedlo informační kampaň s cílením na dotčené obce a například vytvořilo novou oficiální mapu územněsprávního členění státu.

Mapový portál veřejné správy

Závěrem roku MV ČR spustilo mapový portál veřejné správy běžící na platformě ArcGIS Online. Základem portálu jsou mapové aplikace, které se zaměřují na údaje o obyvatelstvu, financování výkonu přenesené působnosti, vydávání osobních dokladů nebo na modelování budoucího vývoje. Další důležitou částí je aplikace s názvem Kam na úřad. Díky ní občané rychle a přehledně naleznou detailní informace, kde mají vyřídit své úřední záležitosti. Na portálu jsou k využití rovněž tematické mapy.

Příspěvek na výkon státní správy

Pro zákon o státním rozpočtu na rok 2021 byla připravena nová výkonová platba v rámci příspěvku na výkon státní správy pro obce, a to za zpracování avíza živnostenských úřadů (338 Kč za jedno avízo). Další novou výkonovou platbou je motivační platba 35 Kč za aktivaci elektronického čipu u vydaného občanského průkazu. Současně byla dokončena a publikována nová Metodika stanovení režijních nákladů na výkon státní správy.

Nová koncepce rozvoje veřejné správy

V roce 2020 vstoupila v platnost nová koncepce rozvoje veřejné správy s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Koncepce předurčuje směřování rozvoje veřejné správy na dalších deset let. Jejím hlavním cílem je na všech úrovních systému veřejné správy zavést princip klientského přístupu a servisu.

Aktualizace měření a hodnocení veřejné správy

Ministerstvem vnitra byl představen zásadně aktualizovaný systém měření a hodnocení veřejné správy. Nový systém je složen ze dvou klíčových součástí. První obsahuje popis aktuálního stavu a dění ve veřejné správě (Výroční zpráva o stavu veřejné správy). Druhou částí, která se soustředí na výkon a žádoucí trendy veřejné správy, je aktualizovaný datový set, tj. soubor vybraných indikátorů, které vypovídají o výkonu a žádoucím rozvoji veřejné správy v klíčových oblastech.

Snížení byrokratické zátěže

V říjnu 2020 byl zahájen projekt s názvem Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru, na kterém MV ČR spolupracuje s Technologickou agenturou ČR. Výzkum je rozdělen do dvou částí. První postihne interakce občanů s veřejnou správou v jejich konkrétních životních situacích (např. odchod do starobního důchodu, ztráta/odcizení všech dokladů apod.), druhá část výzkumu zmapuje konkrétní skupiny obyvatel (např. matka na mateřské dovolené, senior apod.).

Zastupitel v kurzu

Institut pro veřejnou správu Praha realizoval pro MV ČR třetí ročník vzdělávacího programu pro zastupitele obcí Zastupitel v kurzu. Ten zastupitelům nabídl tři nové kurzy:

  1. Práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obcí,
  2. Veřejné zakázky malého rozsahu a
  3. Strategické řízení a plánování obce.

Celý vzdělávací program měl i přes výzvy spojené s mimořádnými opatřeními během epidemie covidu-19 celkem 200 nových absolventů, alespoň jeden kurz ale dokončilo přes 500 zastupitelů.

Easy-to-Read

Ministerstvo vnitra aplikovalo metodu Easy-to-read (ETR) popsanou například v Metodice pro tvorbu srozumitelných informací ve veřejné správě a pro tvorbu zjednodušených textů (rovněž od MV ČR). Metoda ETR byla použita při překladu informace o způsobu hlasování ve volbách do senátu a do krajských zastupitelstev v roce 2020. Zjednodušená podoba informací umožnila samostatnou účast ve volbách i osobám se sníženou schopností porozumět složitěji formulovaným úředním informacím.

Podpora řízení kvality

Na přelomu let 2019 a 2020 Ministerstvo vnitra pořádalo blok tří vzdělávacích aktivit k podpoře řízení kvality na úřadech obcí a krajů. V roce 2020 se konaly semináře k analýze dat a kybernetické bezpečnosti. Ministerstvo také vydalo český překlad metodiky CAF 2020 – Společného hodnotícího rámce. Dále se konal 13. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Inovace ve veřejné správě

V roce 2020 byly Ministerstvem vnitra vydány brožury k rozvoji inovačního managementu ve veřejné správě. Vyšla brožura zahraniční praxe v systémovém přístupu k inovacím a dvě přehledové tiskoviny věnující se rozvoji inovací v úřadech obcí a krajů, a také státu. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu MV ČR pořádalo sérii webinářů k inovačnímu managementu ve veřejné správě.

Výstup vznikl v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Redakčně kráceno

Mgr. Filip Zavřel, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR

Seriál Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020
  1. Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 I., 22. 3. 2021 (právě čtete)
  2. Projekt rozvoje veřejné správy v roce 2020 II., 25. 3. 2021