Svazkové školy – ledy se hnuly

Svazkové školy 2.

27. 11. 2013 OF 4/2013 Školství

V jednom z minulých článků jsme vzdychali nad úskalími, která stojí v cestě zřízení svazkové školy. Naše úsilí směrem k Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy přineslo výsledky a ledy se hnuly.

Pro připomenutí: Škola bývá nejčastěji zřízena jedinou obcí v právní formě příspěvkové organizace. Školu ale také může zřizovat tzv. dobrovolný svazek obcí, přičemž se jako efektivnější ukazuje organizačně právní forma tzv. školské právnické osoby.

Legislativní opora pro zřizování svazkových škol a školských právnických osob je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (tzv. školský zákon) již od roku 2005. Přesto u nás doposud existují pouze dvě svazkové školy (svazková škola Karlovarský venkov a svazková škola Údolí Desné). Zkušenosti s jejich fungováním a zjišťované dosahované ekonomické výsledky jsou veskrze pozitivní a z našeho pohledu mluví jednoznačně pro transformaci – zcela určitě v našem regionu.

Metodická podpora – dotační program

Výsledkem vyjednávání s MŠMT na téma svazkové školy bylo v květnu letošního roku vyhlášení dotačního programu Metodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby. Občanské sdružení „Mšecko“ se stalo jedním ze tří příjemců finanční podpory, díky které může realizovat inovaci metodiky zřízení svazkové školy pro místní samosprávy a ředitele školských zařízení (podporu dále dostala ZŠ Tuřany a MŠ Srbeč).

Jedním z výstupů projektu je ověření metodického materiálu v praxi, tzn. skutečný vznik další svazkové školy. Výše popsané skutečnosti považujeme za významný posun při řešení problémů s financováním regionálního školství. Zároveň jsme si vědomi, že všechny současné problémy nejsou řešitelné pouze změnou organizačně právní formy, nicméně dosažené výsledky již zmíněných dvou svazkových škol v ČR poukazují na řadu výhod a dokazují, že ruku v ruce s efektivním finančním řízením v rámci svazkové školy jde současně i zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání.

Návštěva svazkové školy

Před ZŠ Údolí Desné zprava Ing. Žerníček, předseda svazku obcí a starosta Rapotína, ministr Dalibor Štys, Ing. Vaníček, starosta Petrova nad Desnou, náměstkyně ministra Eva Bartoňová, ředitelka školy Mgr. Bicanová a RNDr. Matušková, vrchní ředitelka MŠMT
Před ZŠ Údolí Desné zprava Ing. Žerníček, předseda svazku obcí a starosta Rapotína, ministr Dalibor Štys, Ing. Vaníček, starosta Petrova nad Desnou, náměstkyně ministra Eva Bartoňová, ředitelka školy Mgr. Bicanová a RNDr. Matušková, vrchní ředitelka MŠMT

S potěšením sledujeme, že se téma svazkových škol dostalo do zorného pole současného ministra školství v demisi Dalibora Štyse, který v srpnu tohoto roku navštívil svazkovou školu Údolí Desné. Obce zde sdružily své školy do jedné školské právnické osoby, což jim umožňuje optimalizovat využití kapacit jak lidských, tak materiálních. Základní školu a Mateřskou školu Údolí Desné navštěvují žáci z obcí Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Rudoltice, Vernířovice a Vikýřovice a žáci z dalších okolních obcí.

Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Škola se dělí na organizační útvary, kterými jsou základní škola, mateřská škola a ekonomický úsek. V rámci těchto útvarů je škola dále členěna na jednotlivá pracoviště. Toto sdružení též dokázalo získat mnoho prostředků z různých dotačních titulů včetně evropských fondů a jiných mezinárodních zdrojů. Činnost škol se rozšiřuje na další komunitní aktivity, jakými jsou sport, celoživotní vzdělávání, kulturní a spolkové aktivity.

Ředitelka svazkové školy Údolí Desné Mgr. Eva Bicanová při rozhovoru se zástupci ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany a MŠ Srbeč
Ředitelka svazkové školy Údolí Desné Mgr. Eva Bicanová při rozhovoru se zástupci ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany a MŠ Srbeč

Starostové sdružených obcí a ředitelka školy vysvětlili ministrovi postupy, jakými jsou školy řízeny a jak je dosahováno potřebného politického konsenzu mezi zastupitelstvy obcí. „Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Údolí Desné vychází z přesvědčení, že dítě potřebuje mít své jistoty, svou identitu, perspektivu, potřebuje mít možnost tvůrčí aktivity a motivace. Snažíme se proto proměnit školu v prostředí, kde se žákům s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a myšlenku, že charakter naší práce nese pro žáky možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení,“ připomíná ředitelka školy Eva Bicanová.

Ministr Dalibor Štys přislíbil přípravu metodických podkladů pro koordinaci různých finančních zdrojů, zejména zdrojů MŠMT a regionálních zdrojů, a součinnost při propagaci výsledků. „Škola plní důležitou roli v budování občanské společnosti. Je proto třeba tuto roli škol podpořit, což je jedním z mých cílů v úřadu,“ dodal ministr školství.

Tři důvody pro podporu svazkových škol

Na tomto místě považuji za užitečné citovat slova ministra školství, která zazněla v rozhovoru v aktuálním čísle Učitelských novin.

Ředitelka svazkové školy Karlovarský venkov Mgr. Jiřina Klírová ukazuje zástupcům ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany a MŠ Srbeč jednotlivá zařízení sdružená ve svazku
Ředitelka svazkové školy Karlovarský venkov Mgr. Jiřina Klírová ukazuje zástupcům ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany a MŠ Srbeč jednotlivá zařízení sdružená ve svazku

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nemá příliš možností, jak ovlivnit způsob využití prostředků, které distribuuje, a to je špatně. Ministr Štys řekl: „Podle mě má obrovský potenciál svazkové školství, a to ze tří důvodů. Předně se v něm mnohem efektivněji zužitkují peníze, protože se koncentrují do jednoho místa a zbytečně netříští mezi několik blízkých obcí. Dále ředitel školy zřizované svazkem obcí je mnohem nezávislejší než jeho kolega z ‚běžné‘ školy, kterou zřizuje pouze jedna obec. Je vybírán konkurzem, v širším konsenzu, je zodpovědný více obcím, více zájmům, které se dají lépe balancovat. A do třetice, svazková škola se může chovat seriózněji i k učitelům, například tím, že efektivněji využije jejich aprobaci. Zvlášť výrazně se to projevuje u jazykářů, kteří mohou ve více školách svou aprobaci plně uplatnit a kteří mohou být také díky tomu lépe zaplaceni.“

V rozhovoru pro Učitelské noviny ministr vyjádřil příslib podpořit svazkové školy „…sice relativně malou částkou, ta by však mohla hodně pomoci.“ a mezi priority v rámci plánování školského rozpočtu pro příští rok zahrnul kromě pokrytí nárůstu výkonů v mateřských školách a zejména v základních školách také právě svazkové školy.

Ke svazkovým školám se vrátil i v odpovědi na otázku týkající se nízkých platů pedagogů v porovnání s ostatními vysokoškolsky vzdělanými lidmi: „… Na druhé straně, když se vrátím ke svazkovým školám, ředitel takové školy je schopen zdroje výrazně ušetřit a díky tomu může zvýšit peníze na platy. Svazkové školy jsou podle mě z tohoto a mnoha dalších důvodů jediná cesta, pokud to se školstvím myslíme opravdu vážně.“

Mgr. Šárka Vondrová, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Mšec (s využitím materiálů MŠMT)

Seriál Svazkové školy
  1. Svazkové školy jsou optimální, ale…, 10. 6. 2013
  2. Svazkové školy – ledy se hnuly, 27. 11. 2013 (právě čtete)
  3. Třetí svazková škola brzy zahájí činnost, 21. 1. 2014
  4. Svazkové školy jsou řešením…, 25. 3. 2014
  5. Školy a školská zařízení zřizované dobrovolnými svazky obcí, 20. 5. 2014
  6. Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví, 29. 5. 2014