Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví

Svazkové školy 6.

29. 5. 2014 OF 2/2014 Školství

Založení a vznik školské právnické osoby (ŠPO) může obcím pomoci k řešení lokálních otázek v oblasti školství. Svazkové školy, tedy školské právnické osoby založené svazkem obcí, prokázaly své opodstatnění. Základem je dohoda obcí a jejich přesvědčení, že jde o prospěšný krok, který povede k zlepšení ekonomické a vzdělávací úrovně škol na jejich území včetně řešení materiálních i personálních otázek.

Samotný akt vzniku nové školské právnické osoby znamená zabývat se poměrně rozsáhlým okruhem problémů, který je vhodné řešit ve spolupráci s profesionálními poradci.

Celý proces je v podstatě transformací příspěvkových organizací jednotlivých obcí na novou právnickou osobu, zřizovanou svazkem obcí. To vyžaduje projednání všech aspektů se zainteresovanými stranami (dosavadními zřizovateli tj. obcemi, zaměstnanci, financujícími subjekty, ale také např. s rodiči dětí atd.).

Je to náročná komunikace nejenom při prosazení samotné myšlenky, ale v procesu přípravy se řeší řada otázek právních a ekonomických (majetkových) včetně způsobu „překlopení“ po stránce účetní. V oblasti účetnictví

Např. platí, že nejhůře se napravují případné zanesené (zakonzervované) nesrovnalosti v účetním systému nově zřízené školské právnické osoby. Zkušenosti ukazují, že nelze tuto stránku ponechat bez dohledu profesionálů.

Pracovněprávní vztahy

Podle stanovených pravidel právního rámce dochází při vzniku svazkové školy k převodu činnosti zaměstnavatele jinému zaměstnavateli, kterým je nově utvořený svazek obcí. Podle ustanovení zákoníku práce pracovněprávní vztahy zůstávají zachovány, pouze se změní osoba zaměstnavatele. To je výhodné z hlediska nižší administrativní náročnosti, vyšší právní jistoty zaměstnanců a nižších finančních nákladů. Převedení činností zaměstnavatele a související přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů totiž není výpovědním důvodem, a proto pracovní poměry zaměstnanců nadále trvají. Přechod zaměstnanců k novému zaměstnavateli se potom neřeší prostřednictvím výpovědí a nových pracovních smluv, ale dochází k němu automaticky.

Před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů musí příspěvková organizace splnit informační povinnost podle zákoníku práce vůči odborové organizaci, radě zaměstnanců, resp. dotčeným zaměstnancům.

Přechod pracovněprávních vztahů musí být provázen sepsáním protokolu o převzetí zaměstnanců a pracovněprávních závazků mezi příspěvkovou organizací a školskou právnickou osobou.

Podle speciálních ustanovení zákoníku práce se postupuje i tehdy, dochází-li při převodu činností a úkolů původního zaměstnavatele současně k jeho zrušení. V takovém případě není dán výpovědní důvod podle § 52 písm. a) zákoníku práce, a proto ani nepřipadá v úvahu výplata odstupného zaměstnancům, do jejichž pracovněprávních vztahů vstupuje nový zaměstnavatel.

Zákoník práce neupravuje zvláštní postup u zaměstnanců, kteří s přechodem pracovněprávních vztahů nesouhlasí. Nesouhlas zaměstnance zde není zvláštním důvodem ukončení pracovněprávního vztahu, při kterém by zaměstnanci náleželo odstupné. Nesouhlasí-li zaměstnanec s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, je oprávněn dát výpověď podle obecného ustanovení § 50 odst. 3 zákoníku práce.

Funkce ředitele školy

Ředitel školy je také zaměstnancem dosavadní příspěvkové organizace. Zároveň je však jeho pracovněprávní vztah založen jmenováním, přičemž jmenování a odvolání ředitele školy se řídí zvláštními pravidly (§ 166 zákona č. 561/2004 Sb.). Funkce ředitele školy je prvotně svázána s právnickou osobou vykonávající činnost školy a teprve druhotně se školou.

Při převodu činnosti školy z obecní příspěvkové organizace na školskou právnickou osobu zřizovanou svazkem obcí zůstává zachována jak činnost školy, tak související soubor pracovněprávních vztahů, z hlediska školy však zaniká funkce ředitele právnické osoby, která vykonává její činnost (funkce zůstane svázána s původní příspěvkovou organizací a spolu s ní v případě jejího zrušení také zanikne). Je tedy naplněn důvod odvolání podle § 166 odst. 4 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. a ředitel školy musí být odvolán. Odvoláním ovšem nezaniká samotný pracovní poměr bývalého ředitele, který tudíž spolu s ostatními zaměstnanci přechází k novému zaměstnavateli.

Zároveň bude muset svazek obcí jmenovat ředitele školské právnické osoby (a tedy ředitele všech škol a školských zařízení, jejichž činnost bude školská právnická osoba vykonávat). Jmenování ředitele bude podloženo konkursním řízením (§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.), které může svazek obcí vyhlásit prakticky okamžitě po rozhodnutí zastupitelstva resp. po vydání zřizovací listiny školské právnické osoby (budou již známy všechny náležitosti vyhlášení konkursu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Je totiž nezbytné, aby ředitel školské právnické osoby mohl vykonávat svoji funkci již ke dni vzniku právnické osoby.

Obecně k převedení majetku

Mezi významné oblasti náleží majetkové zajištění činnosti vznikající školské právnické osoby. „Školská právnická osoba užívá ke své činnosti vlastní majetek (např. darovaný), nebo majetek vypůjčený nebo pronajatý od zřizovatele nebo jiné osoby.“ (§ 140 zákona č. 561/2004 Sb.)

Podle právních možností se naskýtají alespoň dvě možnosti pro provedení transformace, a to v závislosti na rozhodnutí zastupitelstva o způsobu provedení jednotlivých kroků z hlediska věcného a časového. Rozfázování daného postupu ovlivní transparentnost procesu. Z důvodu přehlednosti celého převodu je doporučeno volit způsob jednosměrného přenosu (bez zbytečných mezičlánků), tj. z příspěvkové organizace přímo na školskou právnickou osobu. Druhá možnost nastane, pokud některé zastupitelstvo, z důvodů svých specifických podmínek, zvolí cestu přes obec (tj. dosavadního zřizovatele). To už je převodový mezičlánek a poznatky z praxe ukazují, že tento způsob je méně spolehlivý, nadměrně zatěžuje samotné účetní jednotky a hlavně neslouží k vyšší transparentnosti celého procesu přeměny a mohou být naopak půdou pro zanesení mnohých nesrovnalostí.

Přebírání zůstatků dosavadních příspěvkových organizací dosavadními zřizovateli obcemi do vlastních rozvah a jejich následné přeúčtování (obratovým) způsobem na novou školskou právnickou osobu by mohlo vést k zanesení řady chyb. Přímé podchycení konečných zůstatků dosavadních příspěvkových organizací (ověřených inventarizacemi) je, na rozdíl od jejich zachycení rozvahovým způsobem v mezitímní účetní závěrce (třinácté období), transparentnější a tedy i spolehlivější s ohledem na požadavky úplnosti a spolehlivosti.

Rozhodnutí samosprávy

Postup transformace se tedy volí na základě rozhodnutí zastupitelstev obcí, zřizovatelů dosavadních příspěvkových organizací (právní dokumentace o zrušení dosavadních PO bez likvidace a na základě listin o zřízení nové ŠPO). Rozhodnutí vychází z platného právního rámce. Veškerá rozhodnutí orgánů samosprávy doporučujeme písemně podchytit řádně zdokumentovat a archivovat.

Do této fáze procesu spadá také samosprávné rozhodnutí o majetkovém uspořádání a finančním vypořádání. Mělo by být učiněno na základě provedené finanční analýzy budoucích potřeb nově založené školské právnické osoby. Rozhodnutí zastupitelstva podle daných resp. specifických podmínek obcí mohou být v různých regionech odlišná. Právě podle usnesení zastupitelstva se budou odvíjet další kroky způsobu transformace daných právních rozhodnutí do účetních dat. Je nezbytné zajistit, aby přenášená data byla ověřena inventarizacemi v dosavadních příspěvkových organizacích.

Realizace zpracování a obsahové naplnění „převodového můstku“ bude muset „kopírovat“ tato rozhodnutí, která se mohou lišit i uvnitř nově vznikajícího svazku obcí.

Sladění harmonogramu

K rozhodnutí o výše uvedeném postupu přispívá i časový soulad jednotlivých kroků právních a účetních spojených s okamžikem vzniku nové školské právnické osoby, sladění časového harmonogramu celého procesu. Podle školského zákona vzniká školská právnická osoba dnem zápisu do rejstříku školských právnických osob za podmínek stanovených tímto zákonem. Za den vzniku ŠPO je považován také den, kdy dojde k zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT, příp. Krajským úřadem. Jak z uvedeného vyplývá, vznik je dán zapsáním do obou rejstříků.

Jistá obtíž ve sladění tedy nastává v porovnání s ustanovením zákona o účetnictví , které stanoví že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku.

V souvislosti s danou problematikou je pak obtížně řešitelná otázka časového harmonogramu se vztahem na dobu zrušení dosavadní příspěvkové organizace a dobu vzniku nově zřízené školské právnické osob, neboť někdy se bude jednat o časový okamžik „ze dne na den.“ Příspěvková organizace je zrušena např. k 31. 12. a nová školská právnická osoba vzniká k 1. 1. následujícího roku. Prakticky by se jiná možnost naskytovala pouze na období letních prázdnin, kdy by na období, řekněme dvou měsíců, přestal subjekt – škola zcela existovat. To by ale, jak již se dá z jiných právních kroků tušit přineslo nebývalé komplikace (viz pracovně – právní vztahy.) Zrušení dosavadních příspěvkových organizací musí být naopak zveřejněno v Ústředním věstníku České republiky. Za tento krok odpovídá dosavadní zřizovatel příspěvkové organizace.

Z hlediska právního a ekonomického je třeba nastavit harmonogram a spolu se zastupiteli obcí zvážit reálné možnosti. Časovému harmonogramu je třeba věnovat při eventuelních transformacích mimořádnou pozornost, neboť má i přímý vztah na zahajovací rozvahy, a zde by se při nedostatku pozornosti mohla zakonzervovat řada nesrovnalostí.

Účetnictví

Potřeba zajištění daného úkolu transparentně zpracovanými daty v účetnictví již byla zdůrazněna. Nové školské právnické osobě je třeba vytvořit odpovídající prostředí, které spočívá především v zajištění:

 • právních východisek a organizačních podmínek v závislosti na rozhodnutí zastupitelstva o podobě procesu transformace a jeho současné podchycení v účetnictví;
 • podmínek pro sběr, třídění a zpracování povinných podkladů pro přenos dat a informací v systému účetnictví, způsob jejich ověření v dosavadních PO a způsob jejich schválení v nové ŠPO včetně vhodné softwarové podpory (nelze použít stejný program pro zpracování);
 • způsobu zpracování vstupů do účetních systémů nově vzniklých ŠPO, v závislosti na požadavcích zákona o účetnictví s přihlédnutím ke specifickým podmínkám dané organizace a podmínkám probíhající transformace.

Jak znovu zdůrazňujeme, zahajovací rozvaha spolu se zpracovaným převodovým můstkem bude svědectvím o držení účetní zásady tj. bilanční kontinuity a způsobu finančního vypořádání.

Financování

Posledním bodem, kterým je třeba se zabývat již ve fázi přípravné, je způsob financování nové školské právnické osoby.

Zdroje úhrady výdajů na činnost školské právnické osoby a svazku obcí stanoví školský zákon. Jsou jimi stanovuje tyto základní zdroje:

 • finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu podle § 160 až 162 zákona č. 561/2004 Sb. (praxí označované jako „přímé náklady na vzdělávání“), popřípadě též v dotačních programech podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla). Patří sem i finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, které ŠPO nahradí adekvátní příjmy z rozpočtového určení daní,
 • finanční prostředky přijaté od zřizovatele. Vzhledem k obecné povinnosti svazku obcí „zajišťovat výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje,“ je zřejmé, že právě prostředky od svazku obcí jakožto zřizovatele budou podstatným zdrojem úhrady nákladů školské právnické osoby,
 • prostředky z jiných zdrojů (tato množina zejména u bezúplatně poskytovaného vzdělávání může zůstat prázdná).

K plnění úkolů podle § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. musí svazek obcí disponovat dostatečnými zdroji. Fakticky nezbytným zdrojem budou příspěvky členských obcí. Stanovení zdrojů příjmů svazku obcí je povinnou náležitostí stanov svazku, které jsou součástí smlouvy o vytvoření svazku obcí, a obce se tedy přímo ve stanovách zavazují k podílu na financování činnosti svazku obcí.

Rámcový popis zdrojů financování činnosti školské právnické osoby by měl být tudíž náležitostí její zřizovací listiny ve smyslu § 125 odst. 3 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb.

Závěr

Celý transformační proces lze rozdělit na jednotlivé fáze.

Především je to organizační a věcná příprava, zaměřená na analýzu a vyhodnocení daných procesů a významných ekonomických ukazatelů. Přípravnou fázi je třeba vyhodnotit z hlediska požadovaného cíle tj. komplexní přínos školské právnické osoby. Některé kvalitativní přínosy se přitom vyčíslit nedají, nebo jen nepřímo. Dalším krokem při přechodu na nové uspořádání je zabezpečení přijatého rozhodnutí odpovídajícími právními dokumenty. V neposlední řadě je to bezchybný převod právních kroků do účetních dat.

Ing. Danuše Prokůpková

Seriál Svazkové školy
 1. Svazkové školy jsou optimální, ale…, 10. 6. 2013
 2. Svazkové školy – ledy se hnuly, 27. 11. 2013
 3. Třetí svazková škola brzy zahájí činnost, 21. 1. 2014
 4. Svazkové školy jsou řešením…, 25. 3. 2014
 5. Školy a školská zařízení zřizované dobrovolnými svazky obcí, 20. 5. 2014
 6. Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví, 29. 5. 2014 (právě čtete)