Třetí svazková škola brzy zahájí činnost

Svazkové školy 3.

21. 1. 2014 OF 5/2013 Školství

Předkládáme již třetí článek zabývající se tématem svazkové školy. Tentokrát bychom rádi stručně popsali, jak reálně vzniká první svazková škola ve středočeském kraji. Pokud vše dopadne jak má, bude se jednat o třetí svazkovou školu v ČR.

Diskuse s Pavlem Ženíškem, předsedou DSO Údolí Desné
Diskuse s Pavlem Ženíškem, předsedou DSO Údolí Desné

Tuto změnu, vznik svazkové školy, iniciovalo vedení Základní školy a Mateřské školy Mšec (okres Rakovník) za souhlasu a podpory jejího zřizovatele, kterým je obec Mšec. Konečnému rozhodnutí, zda založit svazkovou školu, předcházelo důkladné zvážení všech pro a proti případné transformace. Uskutečnily se návštěvy obou, již několik let fungujících svazkových škol (Karlovarský venkov a Údolí Desné ve Východočeském kraji).

Důležité bylo navázání spolupráce s klíčovou osobou – spoluautorkou metodického materiálu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v roce 2009 (Školská právnická osoba zřízená dobrovolným svazkem obcí. Metodický návod pro obecní samosprávy, dobrovolné svazky obcí a ředitele jimi zřizovaných škol a školských zařízení).

Podpora svazkových škol

Návštěva ZŠ a MŠ Karlovarský venkov
Návštěva ZŠ a MŠ Karlovarský venkov

Ve prospěch zřízení svazkové školy hovoří i plánovaná reforma financování regionálního školství, která by měla vstoupit v platnost v lednu 2014. Přestože v připravovaném materiálu není otázka financování svazkových škol dostatečně řešena, vnímá MŠMT potřebu zavést finanční motivační nástroje pro zabezpečení vzdělávání prostřednictvím škol zřízených svazky obcí.

Ministr školství, prof. Dalibor Štys, k této problematice uvedl: „V regionálním školství máme tři priority. Jednou je růst výkonu v mateřských školách, protože tam jdou silné ročníky. Pak chceme podpořit odborné vzdělávání, svazkové školy a inkluzi, tedy postupnou integraci dětí z praktických škol do běžných. Na to vše by měla jít jedna miliarda.“ (Viz Praha, 30. srpna 2013, Právo, str. 9 – rozhovor s ministrem školství k zahájení nového školního roku).

Rozhovor zastupitelů s ředitelkou svazkové školy Karlovarský venkov
Rozhovor zastupitelů s ředitelkou svazkové školy Karlovarský venkov

O podpoře svazkových škol se mluvilo i na XVI. mezinárodním kolokviu o regionálních vědách, letos v létě ve Valticích. Na téma Zajišťování základního vzdělávání obcemi a městy publikovali autoři Starý a Trhlínová na adresu svazkových škol tento názor: „Podpora těchto typů škol má jednoznačné pozitivní administrativní a ekonomické dopady z hlediska rozpočtů malých obcí a v kontextu deklarovaných optimalizačních cílů financování regionálního školství by měla být tato spolupráce mezi obcemi v oblasti zajišťování základního školství více podporována“.

Rozhodnutí v regionu

Setkání zástupců obcí, které zřizují svazkovou školu
Setkání zástupců obcí, které zřizují svazkovou školu

Pro svazkovou školu se v našem regionu vyslovila čtyři zastupitelstva obcí, které celkem zřizují jednu základní školu s 1. stupněm, dvě plně organizované školy a čtyři mateřské školy. Tyto školy jsou spádové pro děti z dalších deseti obcí.

Rozhodnutí zastupitelstev předcházela setkání se zástupci obou výše zmíněných svazkových škol, debaty s jejich ředitelkami a zřizovateli, zhodnocení situace ve vlastní škole a důkladné zvážení toho, zda jejich škola potřebuje změnu ať už na úrovni ekonomické nebo z pohledu kvality poskytovaného vzdělávání.

Zájem občanů o nové uspořádání byl mimořádný
Zájem občanů o nové uspořádání byl mimořádný

Nutno podotknout, že postoj zastupitelů se ne vždy shledal s pochopením občanů, rodičů nebo vedení škol. Zažili jsme setkání příjemná, ale i vyhrocená, plná negativních emocí i osobních útoků. Nicméně nakonec bylo rozhodnuto a bylo nutné udělat první krok – vytvořit dobrovolný svazek obcí, který se stane zřizovatelem nové školské právnické osoby. Svazek tvoří čtyři obce, které jsou zřizovateli uvedených škol.

Připomeňme, že školská právnická osoba je vedle příspěvkové organizace další možná organizačně právní forma. Informační brožura, Svazkové školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnost volby, vydaná MŠMT v roce 2012 uvádí:

Pro základní představu jen uveďme, že školská právnická osoba je „dospělejším vývojovým stadiem“ – školská právnická osoba (její ředitel) má větší pravomoci, kompetence, ale zároveň větší odpovědnost, než příspěvková organizace.

Rovněž již výše zmíněný Metodický návod pro obecní samosprávy, dobrovolné svazky obcí a ředitele jimi zřizovaných škol a školských zařízení, vydaný MŠMT v roce 2009, se vyslovuje pro školskou právnickou osobu ve spojení se svazkovou školou: Výjimečnost školské právnické osoby daná jejím účelem umožnila již od počátku upravit její právní postavení se zvláštním ohledem na potřeby škol a školských zařízení. Další rozvoj této právní formy je ovšem nemyslitelný pouze na teoretické rovině. Proto MŠMT považuje za vhodné podpořit zřizování školských právnických osob také v rámci metodické podpory zřizování škol dobrovolnými svazky obcí. Z tohoto důvodu zde bude věnována pozornost zřizování škol svazky obcí právě ve formě školských právnických osob. Neznamená to sice, že by svazky obcí již zásadně neměly využívat formy příspěvkové organizace, MŠMT je však přesvědčeno, že právě svazky obcí mohou nové právní formě vytvořit místo v praxi a ve spolupráci s MŠMT tak působit na její další utváření.

Dobrovolný svazek obcí

Dobrovolný svazek obcí vznikl podepsáním smlouvy o jeho založení, schválením stanov a jeho zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob a svazků obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje.

Počínaje tímto základním krokem byla nutná úzká spolupráce především s právničkou, která připravovala smlouvy a další nezbytné dokumenty. Svazek uzavřel s každou jednotlivou obcí smlouvu o převodu činností a o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a dále se školskou právnickou osobou smlouvu o výpůjčce, na základě které půjčitel (svazek obcí) přenechává výpůjčiteli (školské právnické osobě) k bezplatnému užívání např. budovy škol.

Svazek dále vydal zřizovací listinu nové školské právnické osoby a vypsal konkurz na jejího ředitele. Poté bylo nutné obrnit se trpělivostí a pustit se do přípravy hromady žádostí o výmaz jednotlivých příspěvkových organizací z rejstříku škol a školských zařízení a zároveň o zápis školské právnické osoby.

Veškeré aktivity popsané v tomto článku (velmi stručně a zjednodušeně), proběhly v časovém horizontu srpen až polovina listopadu roku 2013. Nyní se tedy nacházíme ve fázi, kdy jsou výše zmíněné žádosti o výmaz a zápis podány a v nejbližších dnech proběhne konkurz na ředitele nového subjektu.

Věříme, že svazková škola bude k 1. 1. 2014 opravdu založena a zahájí svou činnost.

Mgr. Šárka Vondrová, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Mšec

Seriál Svazkové školy
  1. Svazkové školy jsou optimální, ale…, 10. 6. 2013
  2. Svazkové školy – ledy se hnuly, 27. 11. 2013
  3. Třetí svazková škola brzy zahájí činnost, 21. 1. 2014 (právě čtete)
  4. Svazkové školy jsou řešením…, 25. 3. 2014
  5. Školy a školská zařízení zřizované dobrovolnými svazky obcí, 20. 5. 2014
  6. Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví, 29. 5. 2014