Evropská komise schválila Dohodu o partnerství

Informace Ministerstva pro místní rozvoj 4/2014 3.

13. 10. 2014 OF 4/2014 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014–2020. Dohoda definuje hlavní oblasti rozvoje podporované v příštích deseti letech z fondů EU. Evropská komise (EK) schválila Dohodu o partnerství v podobě, jakou navrhla česká strana 26. srpna.

Dohoda o partnerství reflektuje potřeby dalšího socioekonomického rozvoje ČR a její nastavení je výsledkem několikaletého jednání, do kterého byly zapojeny řídící orgány, ostatní resorty a další partneři. České republice se tak otevřela možnost v příštích letech podpořit ekonomiku více než 600 miliardami korun, což představuje pátou největší částku v rámci celé EU. Schválení Dohody předcházela náročná jednání k vypořádání připomínek. Důsledné vypořádání připomínek a předjednání Dohody přispělo k jejímu hladkému schválení.

„Po téměř třech letech práce máme hotový a vzájemně odsouhlasený strategický dokument. Ten umožní České republice investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje i životního prostředí, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost našich firem a zlepšit kvalitu života,“ řekl Daniel Braun, 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj, který stál v čele vyjednávacího týmu. „Děkuji všem partnerům v České republice i v Evropské komisi, kteří se jakkoli podíleli na úspěšném vyjednávání,“ dodal Braun.

Současně se schválením Dohody o partnerství pokračuje také vyjednávání jednotlivých programů, které byly do Bruselu předány k formálnímu projednání v polovině července. Prostřednictvím nich budou v příštím programovém období plynout prostředky přímo k příjemcům. „První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU očekáváme na začátku příštího roku,“ uzavřel náměstek Braun.

Dohoda o partnerství

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 je dokument, vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit.

Evropské strukturální a investiční fondy zahrnují Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Dohoda zastřešuje operační programy (OP) tematické cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce spadající pod politiku soudržnosti Evropské unie a programy spadající pod II. pilíř Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky. Schematické znázornění včetně objemu prostředků v působnosti jednotlivých fondů a jejich alokace dle operačních programů je uvedena na vedlejší straně.

Dohoda je zpracována v souladu s čl. 15 návrhu obecného nařízení ESIV, který stanovuje její obsah, a zároveň v souladu s šablonou Evropské komise, která jej dále rozpracovává. Dohoda o partnerství byla vypracována za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, tj. se zapojením regionálních partnerů a dalších partnerů (sociální a hospodářští partneři, akademická sféra, nezisková sféra, podnikatelská sféra), a to v souladu s kodexem chování pro partnerskou spolupráci předloženém Evropskou komisí jako návrh delegovaného aktu 10. ledna 2014.

Dohoda o spolupráci je strategickým dokumentem, založeným na důkladné analýze současné sociální a ekonomické situace, ekonomických trendů a potřeb České republiky, na jejichž základě jsou stanoveny priority pro financování v letech 2014–2020 při současném sledování naplňování společných cílů Evropské unie. Důraz je kladen na výsledky, které jsou sledovány prostřednictvím indikátorů a finančních ukazatelů a jsou vyhodnocovány dle Evaluačního plánu v souladu s principem 3E (hospodárnost, efektivnost a účinnost).

Z hlediska struktury tohoto významného dokumentu (více než 220 stran + přílohy) Dohoda

  1. formuluje zajištění provázanosti se Strategií Evropa 2020,
  2. popisuje opatření k zajištění účinné implementace,
  3. uvádí popis integrovaného postupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí těchto přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů a konečně
  4. uvádí opatření k zajištění efektivní implementace dohody a programů.

MMR ČR

Seriál Informace Ministerstva pro místní rozvoj 4/2014
  1. Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, 3. 10. 2014
  2. V Bruselu se konalo 6. Kohezní fórum, 9. 10. 2014
  3. Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, 13. 10. 2014 (právě čtete)
  4. Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, 15. 10. 2014
  5. Dotazníková akce – zprostředkovatelská realitní činnost, 22. 10. 2014