Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy

Informace MMR 1/2017 3.

1. 3. 2017 OF 1/2017 Dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy

V závěru roku se konalo pravidelné jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších ministrů. Jednání vedla výkonná místopředsedkyně Rady Karla Šlechtová. Členové Rady projednali aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU.

Nejdůležitějším bodem jednání byl aktuální stav plnění předběžných podmínek a stav čerpání evropských prostředků.

Celkem bylo v ČR ve všech programech k 31. říjnu vyhlášeno 381 výzev s alokací 421,8 mld. Kč (EU podíl), což představuje více než 65 % z celkového objemu prostředků pro programové období 2014–2020, o které mohou uchazeči žádat.

Účastníci jednání také projednali přípravu novely zákona o rozpočtových pravidlech a aktualizovaný Evaluační plán Dohody o partnerství.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci z ESI fondů a schází se k diskusi nad aktuálními otázkami pravidelně, přibližně každé dva měsíce. Na programu jednání Rady jsou předkládány návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, stejně jako systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání evropských fondů.

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace

Vláda 9. ledna odsouhlasila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Materiál připravilo MMR a jako hlavní garant regionální politiky v ČR tak chce pomoci strukturálně postiženým krajům.

„Naplňováním Strategického rámce dojde k nastartování ekonomické restrukturalizace v územích, která jsou dlouhodobě považována za problémová a ekonomicky zaostávající. Realizace opatření by měla vést ke snižování sociálních a ekonomických nerovností. Může tak dojít například ke zřízení pracoviště vysokých škol v Karlovarském kraji, vybudování výzkumných center navázaných na krajská specifika či podporu podnikání nad rámec evropských fondů. Mnoho areálů se také dočká obnovy a nového využití a to díky pokračující podpoře tzv. brownfields,“ uvedla ministryně Šlechtová. Vytvoření restrukturalizační strategie inspirovaly obdobné dokumenty, které výrazně přispěly k hospodářské proměně průmyslového Porúří v Německu. Při vytváření strategie se proto expertní tým inspiroval zahraniční, zejména německou zkušeností. Strategický rámec obsahuje zevrubnou analýzu aktuálního stavu, v návrhové části pak obsahuje ilustrativní výčet typových opatření, tedy již konkrétních opatření, kterými bude Strategický rámec naplňován. Detailně budou jednotlivá opatření navržena v Souhrnném akčním plánu, který bude vládě předkládán každoročně vždy k 31. květnu.

Seriál Informace MMR 1/2017
  1. Účty za teplo budou spravedlivější, 22. 2. 2017
  2. Podpora vzdělávání, 27. 2. 2017
  3. Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, 1. 3. 2017 (právě čtete)
  4. Národní i evropské programy, 6. 3. 2017
  5. Nová legislativa, 8. 3. 2017