Národní i evropské programy

Informace MMR 1/2017 4.

6. 3. 2017 OF 1/2017 Dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj

Tisíc schválených projektů v IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj zdvojnásobilo rychlost oproti předchozímu programovému období. Za jeden a půl roku od vyhlášení první výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP) kladně vyhodnotilo už 1004 žádostí o podporu za více než 16 miliard korun.

IROP je s alokací z fondů Evropské unie 126 mld. korun největším operačním programem v ČR a má na kontě již 67 vyhlášených výzev. V současné době jsou ukončené výzvy například na sociální bydlení (zaměřené na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení), nebo na technické vybavení složek Integrovaného záchranného systému. Tato výzva musela být předčasně ukončena z důvodu vyčerpání všech alokovaných prostředků.

IROP se zaměřuje také na další důležitou oblast, kterou je zlepšení stavu silnic II. a III. třídy. Podporovány jsou projekty rekonstrukcí silnic, mostů, křižovatek, kruhových objezdů, průtahů nebo instalace bezpečnostních prvků, které zlepší bezpečnost silniční dopravy a přispějí k lepší mobilitě obyvatel v regionech.

Žádosti o národní dotace

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se sešlo přes 2,7 tisíc žádostí o dotace z národních programů s požadavkem téměř 2,4 miliardy korun. Největší zájem mají obce o podporu na výstavbu a rekonstrukci dětských a víceúčelových hřišť. „Velký počet žádostí ukazuje to, že podpora MMR je v našich obcích nepostradatelná. Navíc máme stále otevřenou výzvu na podporu cestovního ruchu a marketingových aktivit a podpůrný program na odstraňování bariér. Žadatelé by do konce dubna měli dostat rozhodnutí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v polovině října minulého roku výzvy na podávání žádostí o podporu z národních dotací, a to konkrétně z programů na podporu bydlení, rozvoj regionů, revitalizace území (demolice zdevastovaných bytových domů), územně plánovacích činností obcí a na podporu regionů po živelních pohromách. Příjmy žádostí byly ukončeny k 30. 12. 2016.

Největší zájem, a tedy největší počet žádostí se sešlo v dotačním titulu na podporu zapojení generací do komunitního života v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, kdy MMR spočítalo celkem 907 žádostí. Celkově se pak v podprogramu sešlo 2142 žádostí s požadavkem dosahujícím téměř 1 miliardu korun (MMR má připraveno zhruba polovinu, tedy 500 milionů korun).

Celkem 326 žádostí se sešlo na podporu bydlení s požadavkem téměř 1,22 miliardy korun a jen na dotace na výstavbu komunitního bydlení pro seniory přišlo přes 50 žádostí. Dále například na regenerace sídlišť má ministerstvo převis žádostí 607 % objemu vyčleněných finančních prostředků. Druhým rokem také mohli žadatelé zasílat žádosti o podporu na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a ministerstvo eviduje větší zájem, než předešlý rok. Podobně je tomu u dotací na pořízení územních plánů pro obce, kde se sešlo rekordních 189 žádostí s požadavkem zhruba 41 milionů korun.

Seznamy přijatých žádostí naleznete na www.mmr.cz.

Akční plán by měl pomoci zvýšit prosperitu krajů

Vláda odsouhlasila Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2017–2018, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Dokument určuje hlavní priority a aktivity v oblasti regionálního rozvoje a snaží se využívat potenciál krajů v České republice. Mezi hlavní priority kromě dopravní infrastruktury patří i zvyšování kvality a vybavenost sítě zdravotnických a sociálních zařízení, škol, i podpora kulturních památek.

„Akční plán je v podstatě opatření a souhrn aktivit obsažených ve Strategii regionálního rozvoje, ale reaguje na aktuální potřeby v krajích. Oproti minulým rokům jsme zjednodušili strukturu aktivit. Pro lepší přehlednost byly některé duplicitní aktivity sloučeny a jiné naopak doplněny na základě informací obsažených v jednotlivých regionálních akčních plánech. Přidali jsme například samostatný oddíl věnovaný podpoře kulturních památek,“ uvedla k Akčnímu plánu ministryně Karla Šlechtová.

Hlavním cílem Akčního plánuje konkretizovat aktivity státu při realizací cílů české regionální politiky v období 2017–2018 a sestavit přehled finančních zdrojů státu, kterými bude podpora regionálního rozvoje v daném období disponovat. Mezi prioritami jsou například z evropského hlediska podpora inovační infrastruktury, dostavba klíčových úseků silniční a železniční infrastruktury a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků. Na národní úrovni se jedná například o zajištění kvality i kapacity veřejných služeb v území s ohledem na demografický vývoj, integrace znevýhodněných skupin obyvatel zapojením do pracovního procesu či podpora rozvoje a fungování místní komunity v regionech.

Akční plán je naplňován jak finančními, tak nefinančními nástroji. Podpora Akčního plánu bude i v období 2017–2018 financovaná v největší míře z Evropských strukturálních
a investičních fondů (ESIF). Nelze však zapomínat ani na národní dotační tituly, které výší své alokace podle propočtu MMR odpovídají zhruba ⅓ až ½ alokace ESIF na dané období. Významnými aktéři v rozvoji regionů jsou také kraje a obce. Při naplňování některých aktivit je významná také role soukromých subjektů.

Seriál Informace MMR 1/2017
  1. Účty za teplo budou spravedlivější, 22. 2. 2017
  2. Podpora vzdělávání, 27. 2. 2017
  3. Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, 1. 3. 2017
  4. Národní i evropské programy, 6. 3. 2017 (právě čtete)
  5. Nová legislativa, 8. 3. 2017