Nová legislativa

Informace MMR 1/2017 5.

8. 3. 2017 OF 1/2017 Legislativa
Ministerstvo pro místní rozvoj

Seminář k novele stavebního zákona

Snímek ze semináře k novele stavebního zákona v Poslanecké sněmovně
Snímek ze semináře k novele stavebního zákona v Poslanecké sněmovně

Koncem ledna se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj k novele stavebního zákona. Ministryně Karla Šlechtová na něm podrobně seznámila poslance s navrhovanými změnami ve stavebnictví.

„Novela stavebního zákona by neměla směřovat a přispívat k dalšímu roztříštění kompetencí v rámci rozhodování o stavbách. Nemohu tak souhlasit s prosazováním dílčích radikálních řešení, která jsou obsažena v některých pozměňovacích návrzích. Problémy se mají řešit systémově,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Seminář Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se uskutečnil ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí. Poslanci se seznámili s hlavními přínosy navrhované novely, která byla připravována v souladu s programovým prohlášením vlády s cílem zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Dílčím cílem navrhované legislativní úpravy je i povzbudit české stavebnictví. Novela se nachází v současné době v druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Návrh novely stavebního zákona připravilo MMR se snahou přispět ke zjednodušení ve všech etapách přípravy a realizace staveb. V oblasti územního rozhodování a stavebního řádu je prioritní zavedení společného řízení v novém pojetí, které umožní investorovi posouzení umístění i povolení stavby v jednom řízení a získání jednoho povolení na stavbu či soubor staveb také v případech, kdy tomu v současnosti brání rozdílná příslušnost stavebních úřadů.

Novela zákona o pohřebnictví

Ministryně Karla Šlechtová představila poslancům novelu zákona o pohřebnictví. Česká republika je zas o krok blíž ke kultivaci oblasti pohřebnictví. Nová legislativní úprava by měla nabýt účinnosti od poloviny letošního roku.

„Pohřebnictví v ČR se potýká s dlouhodobými problémy a skandály spojenými s činností některých pohřebních služeb. Touto normou se odstraní nedostatky zákona, přijatého před více než čtrnácti lety,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Jak dokládá i nedávno zveřejněná tisková zpráva České obchodní inspekce (ČOI), nepoctivost provozovatelů pohřebních služeb rok od roku roste.

Na začátku prací na novele zákona oslovilo MMR řadu institucí a organizací, ke konzultacím bylo přizváno široké spektrum institucí a subjektů, působících v oboru. Novela vymezuje i správní tresty. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 100 000 Kč, právnická až 500 000 Kč. V některých případech se počítá i s odebráním koncese. Například pokud někdo přechodně uloží tělo zemřelého mimo prostor márnice, půjde o hanobení lidských pozůstatků, které může být kvalifikováno i jako trestný čin výtržnictví.

Hodnocení a plány na rok 2017

Ministryně Karla Šlechtová na tiskové konferenci 1. února
Ministryně Karla Šlechtová na tiskové konferenci 1. února

První únorový den se konala na Ministerstvu pro místní rozvoj tisková konference, na které ministryně Karla Šlechtová představila úkoly resortu na letošní rok a přitom také zhodnotila působení ministerstva v posledních letech. Na prvním místě ocenila skutečnost, že Ministerstvo pro místní rozvoj se stalo doslova „mateřským“ orgánem pro obce, města a kraje, se kterými tvoří jeden tým při rozvoji území naší země. Vyslovila názor, že působnost tato působnost ministerstva pro místní rozvoj by měla být legislativně zakotvena a bude požadovat, aby na ministerstvu vznikl samostatný odbor, ne-li sekce, která by se zabývala venkovem a rozvojem obcí a měst.

MMR naslouchá starostům, hejtmanům, radí se s odborníky i s akademiky a snaží se řešit potřeby území především formou dotací obcím, které v posledním období zcela změnily zaměření. Nový program na obnovu komunikací v obcích do tří tisíc obyvatel vykazuje 300% převis poptávky. Podpora výstavby domů pro seniory má 200% převis žádostí, a to jsou věci, které venkov potřebuje, stejně jako domy s pečovatelskou službou či startovací byty pro mladě lidi s dětmi. Mezi nové programy se řadí také podpora cestovního ruchu, ať je to výstavba infrastruktury nebo marketingové aktivity. Cestovní ruch, díky tomu, že je ve světě ČR hodnocena jako velmi bezpečná země, má velký rozvojový potenciál, který je třeba podporovat.

Ministerstvo bude úzce spolupracovat se všemi kraji. Nedávno vláda schválila strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, což jsou regiony strukturálně postižené a MMR bude spolupracovat při tvorbě akčních plánů k postupné realizaci této strategie.

Vedle národních programů patří do sféry Ministerstva pro místní rozvoj také evropské programy. Zatímco vybrané resorty garantují jednotlivé operační programy, v působnosti MMR je koordinace všech programů, stanovení jednotného rámce při jejich řízení a provádění pomoci při čerpání evropských fondů. Resort MMR v podstatě zabezpečuje všechny činnosti spojené s kohezní politikou EU v naší zemi a metodicky pomáhá územním samosprávným celkům při zapojování do evropských struktur. Kromě toho MMR plní roli řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a všech programů přeshraniční spolupráce.

Tady ministryně Šlechtová zdůraznila, v rámci IROP prostředky nečerpají především kraje (např. na silnice II. a III. třídy je v IROP celkem 27 mld. Kč, které kraje čerpají minimálně) a hrozí, že tyto zdroje budou převedeny jinam, např. na předškolní vzdělávání nebo zdravotnictví.

Značná pozornost byla věnována oblasti legislativy. Zmíníme se o novele zákona o pohřebnictví. Pohřebnictví zůstávalo dlouho okrajovým tématem, ale v poslední době resort předložil návrh novelizace zákona, který pomůže zkultivovat podnikatelské prostředí v této oblasti a účinněji ochrání lidskou důstojnost i po smrti člověka.

Novela stavebního zákona, která je nyní ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, navrhuje možnost integrace posuzování vlivu na životní prostředí při stavebním řízení a zrychlení povolovacího řízení. Prioritní je zavedení společného

řízení v novém pojetí, které umožní investorovi posouzení umístění i povolení stavby v jednom řízení a získání jednoho povolení na stavbu také v případech, kdy tomu v současnosti brání rozdílná příslušnost stavebních úřadů. Tyto změny vyvolaly nutnost měnit na 40 doprovodných zákonů a legislativní proces přinesl stovky připomínek a pozměňovacích návrhů – jejich hlavní část však směřuje ne do stavebního zákona, ale právě k doprovodným zákonům.

Bohužel, stavební právo v České republice je velmi ovlivněno resortismem a z toho plynou značné rozpory při prosazování jakýchkoliv změn. Ministryně Šlechtová požádala své kolegy ve vládě, aby spolupracovali při prosazení novelizace stavebního zákona, protože jde o prioritu vlády, která je zakotvena ve vládním prohlášení. Nedojde-li k dohodě, bude nutné připravit koncepční změnu stavebního práva včetně změn v kompetenčním zákoně, který stanoví pravomoci jednotlivých ministerstev.

Seriál Informace MMR 1/2017
  1. Účty za teplo budou spravedlivější, 22. 2. 2017
  2. Podpora vzdělávání, 27. 2. 2017
  3. Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, 1. 3. 2017
  4. Národní i evropské programy, 6. 3. 2017
  5. Nová legislativa, 8. 3. 2017 (právě čtete)