Seriál Dotazy a odpovědi 2023

2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou

Může obec pověřit řízením odboru nebo řízením organizační složky jiného zaměstnance na dobu určitou, např. do doby jmenování nového vedoucího? Pokud ne, jak tuto situaci řešit? Výběrové řízení může trvat déle než měsíc a vybraný uchazeč nastoupí až po skončení výpovědní doby, což může trvat i tři měsíce. A co v případě, když se nepřihlásí žádný zájemce?
20. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

3. Snížení odměny uvolněného místostarosty

Je možné na základě žádosti nebo prohlášení uvolněného místostarosty snížit výši odměny za jeho funkci, která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. nebo je bezpodmínečně tato výše odměny neměnná a nelze s ní nijak manipulovat?
27. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

6. Výpověď nájemníkům obecních bytů

Obec zaslala nájemníkům obecních bytů výpověď z důvodu demolice stávajících objektů. Výpovědní lhůta je dle nájemní smlouvy v délce 3 měsíců. Konec výpovědní lhůty je 28. 2. 2023, lze nechat nájemníky bydlet dále, např. 2 až 3 měsíce, do doby započetí demoličních prací?
17. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty

V jakém rozsahu může neuvolněný místostarosta zastupovat uvolněného starostu, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti? Může za něj např. podepisovat smlouvy (již schválené zastupitelstvem), schvalovat rozpočtová opatření do limitu, který je v kompetenci starosty, zveřejňovat záměry o prodeji nebo propachtování nemovitostí a další záležitosti, které jsou v kompetenci starosty?
17. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru

Tři obce žádaly společně o dotaci na kanalizaci. Jelikož se jedná o velikou částku bude obec žádat o úvěr u banky (řádově 10 mil. Kč). Jak postupovat v tomto případě? Je nutné provést výběrové řízení na banku?
31. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

14. Kapacita nádob na komunální odpad

Máme zde podnikatele, který v obci vlastní objekt, ve kterém poskytuje ubytování za úplatu. V objektu, který je zařazen do systému odstraňování komunálního odpadu v obci, je celkem 39 lůžek. Lze určit, kolik musí mít popelových nádob na objekt? Pro letošní rok si vlastník podal ohlášení k MP – objem sběrných nádob, že chce vyvážek jednu 60 l nádobu.
14. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

15. Obecní e-mail v cloudu

Je možné v rámci GDPR a legislativy pro obecní e-maily, na které chodí datové zprávy a dokumenty úřadu využít vlastní domény na cloud Google?
21. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

16. Nemovitost v havarijním stavu

V centru obce se nachází nemovitost v havarijním stavu, ohrožující častým padáním střešní krytiny zdraví občanů. Stavení je z 1/2 státu a z 1/2 soukromé osoby. Opětovným upozorněním vlastníkům na tento stav se nic nekoná. Jak má obec postupovat?
28. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

17. Výběrové řízení na vedoucího odboru

V rámci změny organizačního řádu úřadu se připravuje zřízení samostatného odboru, který byl doposud jako oddělení podřízen starostovi. I když má stávající oddělení svého vedoucího, musí v rámci změny proběhnout výběrové řízení na vedoucího odboru nebo může funkci vedoucího zastávat stávající vedoucí oddělení?
5. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce

Může tajemník obce s rozšířenou působností řešit přestupkovou agendu (být předsedou nebo členem přestupkových komisí) v obcích I. typu v rámci území ORP i mimo něj, když dotčené obce nemají s ORP uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ale jedná se o soukromou aktivitu za úplatu (smlouva na vlastní IČ) osoby, která je zároveň tajemníkem? Nejedná se o porušení zákona? Jak v tomto případě postupovat?
26. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce

Je možné přerušit zasedání zastupitelstva obce, když je rozjednán bod programu, ale nebylo o závěrech k němu hlasováno (např. z důvodu potřeby věc dále prodiskutovat, shromáždit podklady, zadat právní analýzu apod.)? Pokud ano, za jakých podmínek?
2. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu

Obec zadala pokácení rizikového stromu z lesního pozemku obce (podnikateli zabývajícímu se touto činností). Při odstranění stromu došlo k poškození majetku ve vlastnictví třetí osoby. Je obec v tomto případě odpovědná či spoluodpovědná za vzniklou škodu?
16. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

24. Organizační členění obecního úřadu

Je možno v souladu se zákonem o obcích rozdělit pravomoci obecního úřadu a zřídit finanční oddělení (v současné době 3 zaměstnanci přímo podřízeni tajemníkovi), kdy vedoucí oddělení by byl přímo podřízen tajemníkovi, a ne vedoucímu odboru, který není zřízen. Jedná se o úřad s jedním odborem – stavební úřad.
23. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

26. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Zákon říká, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce má být vyhotoven do deseti dnů. Je to myšleno na kalendářní dny, nebo na dny pracovní? Týká se lhůta čistě vyhotovení zápisu nebo i jeho podepsání starostou, popřípadě místostarostou a ověřovateli?
14. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

27. Služebnost inženýrských sítí

Bývalé vedení obce se ústně dohodlo s majitelem pozemků, že obci poskytne svoje pozemky pro stavbu splaškové kanalizace a umožní na ně i vjezd stavební techniky. Majitel za to nepožadoval žádný pronájem a na oplátku mu měla být zřízena přípojka zdarma. O tom, že pozemky byly stavební technikou využívány není sporu, a majitel si vůči obci žádnou kompenzaci nenárokoval. Přesto však obec této osobě fakturu za zhotovení přípojky vystavila. Jakým způsobem má obec postupovat, pokud by chtěla fakturu stornovat, případně upustit od jejího proplacení? Obec není plátcem DPH a nemá radu.
21. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

28. Přístup zastupitelů k podkladovým materiálů rady

Člen zastupitelstva města, který není členem rady, požaduje volný přístup ke všem podkladovým materiálům rady (včetně materiálů, které budou projednávány). Má na tento požadavek zastupitel nárok? Na vyžádání nebo běžně?
28. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

29. Správa místních poplatků

K datu 31. 1. 2022 došlo ke zrušení § 16 zák. 565/1990 – využívání údajů z registrů pro správu místních poplatků. Jakým zákonem se tedy řídit při správě místních poplatků?
4. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

30. Vybudování chodníku na pozemku sousední obce

Naše obec se rozhodla vybudovat chodník do sousední obce. Pozemek, na kterém má být chodník zbudován je v majetku dotčené sousední obce. Nová stavba bude majetkem naší obce. Jakým způsobem máme ošetřit smluvní vztah na stavbu a následné využívání chodníku mezi obcemi.
11. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

31. Odvolání předsedy kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce odvolalo na návrh místostarosty předsedu kontrolního výboru. Odmítlo však zařadit na program volbu nového předsedy a ani nikoho nepověřilo vedením výboru. Je tento postup v souladu se zákonem?
18. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

33. Usnášeníschopnost zastupitelstva obce

Ze sedmičlenného zastupitelstva bylo přítomno pět členů. V usnesení hlasovali tři pro přijetí a dva proti. Je při tomto počtu a stavu hlasování usnesení schváleno?
1. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

34. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace

Ředitel školy, ve které je obec zřizovatelem, má uzavřenou DPP na činnost týkající se školních šablon. Může zřizovatel po řediteli požadovat přehled o výkonu činnosti a výši odměny, která mu za danou činnost byla vyplacena?
8. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

35. Sdílení vnitřního oznamovacího systému

Podle § 8 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou pouze obce jako jediní veřejní zadavatelé sdílet vnitřní oznamovací systém. Znamená to, že obec nemůže tento systém sdílet se svými příspěvkovými organizacemi? Vyplývají pro obce do 10 tisíc obyvatel a pro ostatní veřejné zadavatele s méně než 50 zaměstnanci nějaké povinnosti ze zákona č. 171/2023 Sb.?
15. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

36. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci

Obec obdržela od místní firmy žádost o zřízení služebnosti cesty pro přístup a příjezd na pozemek v jejich vlastnictví. Toto právo by mělo být zřízeno na veřejně přístupné místní komunikaci. Je tento postup v souladu se zákonem? Jaká omezení pro obec ze zřízení tohoto práva vzniknou?
22. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

37. Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy

Obec má uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek na dobu neurčitou s jistou společností a podepsanou jejím jednatelem. Nyní došlo ke změně názvu společnosti, změně sídla i změně jednatele společnosti, IČO zůstalo stejné. Platí nadále tato nájemní smlouva a stačí uzavřít jen dodatek smlouvy na změny společnosti?
29. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

38. Vlastnictví mostu

Jak se postupuje v otázce vlastnictví mostů? Obec neeviduje mosty v majetku, ale vede po nich místní komunikace.
6. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

39. Odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku

Jakým způsobem postupovat při odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku, který není komunikací. Jedno vozidlo je bez RZ, majitel je dlouhodobě mimo ČR a má v ČR zrušen pobyt, je nekontaktní. Druhé vozidlo je již tři roky odstaveno na pozemku obce (veřejné prostranství), má RZ, dva roky neplatnou STK, majitel se v obci nezdržuje a je nekontaktní.
13. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

41. Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatelka podala žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. V zákonné lhůtě (desátý den po doručení žádosti) byla zaslána odpověď. Obratem žadatelka odpověděla, že poskytnuté informace jsou nedostatečné a požaduje novou odpověď ve lhůtě, která se vztahovala k první žádosti. Jednalo se o dotazy k údržbě zeleně v některých částech města. V jaké lhůtě máme povinnost na tuto výzvu k doplnění reagovat?
27. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

44. Maximální cena podlimitní veřejné zakázky

Je možné si v rámci podlimitní veřejné zakázky definovat v zadávacích podmínkách na dodávku elektřiny požadavek na maximální možnou cenu za dodávku 1 MWh silové elektřiny v Kč bez DPH? Například uvedením maximální hodnoty 3500 Kč/MWh. Nebo už je takový konkrétní požadavek v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek?
16. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

45. Výjimka z počtu žáků

V obci, kde není volena rada, povoluje výjimku z počtu žáků příspěvkové organizace starosta nebo zastupitelstvo obce?
24. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

47. Bezúplatný převod majetku obce

Může obec bezúplatně darovat majetek společnosti s ručením omezeným, kde je obec 100 % vlastníkem? Majetek obec nabyla bezúplatně od kraje.
8. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

49. Trvalý pobyt osob po změně majitele nemovitosti

Původní majitel nemovitosti jako oprávněná osoba udělil souhlas s přihlášením několika osob k trvalému pobytu na adrese dané nemovitosti. Mezitím dotčená nemovitost několikrát změnila majitele. Poslední z nich pak podal návrh na zrušení trvalého pobytu osob hlášených na adrese nemovitosti s tím, že žádný souhlas neudělil. Zaniká užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu se změnou majitele?
22. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

50. Hlášení nedostatků při obnově kulturní památky Ministerstvu kultury

Stanoví nějaký právní předpis povinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (orgánu státní památkové péče) v případě zjištěných nedostatků při obnově kulturní památky z dotacích titulů Ministerstva kultury neprodleně informovat o takových (jím tvrzených) nedostatcích Ministerstvo kultury?
29. 12. 2023 Obec a finance Legislativa