Povinnost uzavírání smluv prostřednictvím datové schránky

Dotazy a odpovědi 2023 46.

1. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

Obec je povinna komunikovat přes datovou schránku, pokud adresát má datovou schránku. Platí to i pro případ uzavírání smlouvy, že musí být uzavřena prostřednictvím datové schránky a podepsaná elektronickými podpisy?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Obecně lze říci, že obec v rámci soukromoprávního jednání je oprávněna uzavírat smlouvy v jakékoliv formě – ústně, písemně (v listinné podobě, s elektronickým podpisem) – jestliže zákon nevyžaduje některou z předepsaných forem, kupříkladu pro právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, se vyžaduje písemná forma.

Co se týká běžných smluv – nájemní, pachtovní, kupní, pracovní apod. – které jsou za obec uzavírány v rámci každodenní agendy, tak tyto není nutné s protistranou uzavírat prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem; bez ohledu na to, zda má datovou schránku zřízenu. Vždy postačí běžná listinná forma a v některých případech i ústní (kterou je však s ohledem na nutnost jisté míry právní jistoty smluvních stran a průkaznost takového jednání při nakládání s veřejnými prostředky třeba užívat co nejméně).

Jiná situace však může nastat v případě uzavírání smluv na veřejné zakázky, pro které platí speciální pravidla zákona o zadávání veřejných zakázek. Dle jednoho z těchto pravidel je totiž nutno, aby písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté probíhá písemně, a to elektronickou formou. Dle některých názorů (zejména správních a dotačních orgánů) lze přitom pod tuto písemnou komunikaci podřadit i uzavírání smlouvy s dodavatelem.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Petr Malíšek, advokátní koncipient

Seriál Dotazy a odpovědi 2023
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023
 17. Výběrové řízení na vedoucího odboru, 5. 5. 2023
 18. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu, 12. 5. 2023
 19. Zřízení termínovaného vkladu v bance, 19. 5. 2023
 20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce, 26. 5. 2023
 21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce, 2. 6. 2023
 22. Hrací prvky na obecní dětské hřiště od místního truhláře, 9. 6. 2023
 23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu, 16. 6. 2023
 24. Organizační členění obecního úřadu, 23. 6. 2023
 25. Schvalování Roční inventarizační zprávy, 30. 6. 2023
 26. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, 14. 7. 2023
 27. Služebnost inženýrských sítí, 21. 7. 2023
 28. Přístup zastupitelů k podkladovým materiálů rady, 28. 7. 2023
 29. Správa místních poplatků, 4. 8. 2023
 30. Vybudování chodníku na pozemku sousední obce, 11. 8. 2023
 31. Odvolání předsedy kontrolního výboru, 18. 8. 2023
 32. Rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky, 25. 8. 2023
 33. Usnášeníschopnost zastupitelstva obce, 1. 9. 2023
 34. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace, 8. 9. 2023
 35. Sdílení vnitřního oznamovacího systému, 15. 9. 2023
 36. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci, 22. 9. 2023
 37. Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy, 29. 9. 2023
 38. Vlastnictví mostu, 6. 10. 2023
 39. Odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku, 13. 10. 2023
 40. Bezúplatné sekání pozemku starého občana obce, 20. 10. 2023
 41. Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, 27. 10. 2023
 42. Vystoupení zástupce právnické osoby na jednání zastupitelstva obce, 3. 11. 2023
 43. Petice k vystěhování občanů ze soukromého bytového domu, 10. 11. 2023
 44. Maximální cena podlimitní veřejné zakázky, 16. 11. 2023
 45. Výjimka z počtu žáků, 24. 11. 2023
 46. Povinnost uzavírání smluv prostřednictvím datové schránky, 1. 12. 2023 (právě čtete)
 47. Bezúplatný převod majetku obce, 8. 12. 2023
 48. Dohoda starosty o provedení práce u jiné organizace, 15. 12. 2023
 49. Trvalý pobyt osob po změně majitele nemovitosti, 22. 12. 2023
 50. Hlášení nedostatků při obnově kulturní památky Ministerstvu kultury, 29. 12. 2023